Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości

Likwidacja Funduszu Promocji Twórczości

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. nr 0 poz. 1639), z dniem 31 grudnia 2015 r. Fundusz Promocji Twórczości został zlikwidowany.

W związku z powyższym nabory w konkursie na dofinansowanie do wydań z Funduszu Promocji Twórczości nie będą już prowadzone. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą wsparcia dostępną w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym w szczególności w programie „Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet 1 – Literatura”, gdzie można uzyskać dofinansowanie do publikacji utworów literackich.

Konkurs na dofinansowanie do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. został rozstrzygnięty.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości przyznała 5 dofinansowań na łączną kwotę 120 000 zł.

l.p.

wnioskujący

autor

tytuł publikacji

dziedzina

kwota dotacji

1

Muzyka Odnaleziona. Małgorzata Bieńkowska

Kapela Tęgie Chłopy

Tęgie chłopy

twórczość ludowa

20 000

2

Fundacja Akademia Muzyki Dawnej

Johann Vierdanck, Johann Fischer, Christoph Bernhard, Valentin Meder

Vitae Pomeranorum. Zaginiony świat muzyki pomorskiej vol. 2

muzyka

20 000

3

TXT

Magdalena Heliasz

Jakub Jezierski, Małgorzata Gurowska, Marcel Kaczmarek, Kaja Gliwa, Dominik Cymer, Aleksandra Niepsuj, Michał Loba, Maria Jeglińska, Edgar Bąk, Daria Malicka & Maciej Wodniak

wzory/patterns

wzornictwo przemysłowe

31 000

4

Stowarzyszenie Miłośników Śląskiej Porcelany i Widokówki

Irena Gatys,

Roman Gatys

Wzornictwo Przemysłowe fabryki porcelany Krister-Wawel-Kristoff w Wałbrzychu 1831-2014

wzornictwo przemysłowe

24 000

5

Fundacja Poleskie Dziedzictwo

Marek Bem

Sobibor. Extermination Camp 1942-1943

opieka nad zabytkami

25 000

Ogłoszenie o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania z Funduszu Promocji Twórczości na pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych. Konkurs jest prowadzony na podstawie art. 113 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek (Dz. U 03.13.134).

Dofinansowanie do wydań jest udzielane w następujących dziedzinach:

 1. architektura i urbanistyka,
 2. fotografia,
 3. kartografia,
 4. literatura,
 5. muzyka i taniec,
 6. opieka nad zabytkami,
 7. sztuki plastyczne,
 8. teatr i film,
 9. upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa),
 10. wzornictwo przemysłowe.

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wydań trwa od 9 stycznia 2015r. do 30 stycznia 2015r.

O dofinansowanie może ubiegać się wnioskodawca, który w terminie do 30 stycznia 2015 r., prześle pocztą bądź złoży osobiście w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (wraz z wymaganymi załącznikami). W przypadku przekazania do Ministerstwa KiDN wniosku, wraz z załącznikami, drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego.

Informacja o wniosku znajduje się w § 1. ust. 1. pkt. 7). oraz w § 6. ust. 1. i ust. 2. regulaminu.

Wnioskodawcami, ubiegającymi się o przyznanie dofinansowania, mogą być:

 1. organizacje pozarządowe,
 2. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 3. podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 4. publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne,
 5. instytucje dla których organizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

O dofinansowanie nie może wnioskować podmiot, który:

 1. otrzymał dofinansowanie do wydań finansowane Funduszu Promocji Twórczości przed upływem dwóch lat od daty przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania,
 2. został wezwany do zwrotu całej kwoty wypłaconego dofinasowania finansowanego ze środków FPT, z tytułu nienależytego wykonania umowy - przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje organizator konkursu w terminie do 90 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości. Dofinansowania przyznawane są decyzją Minister KiDN na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Minister KiDN o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 30 czerwca 2015r.

Listy podmiotów, które otrzymały dofinansowania do wydań w  naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Regulamin konkursu, formularz wniosku z wykazem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku oraz wzór umowy * stanowią załącznik do niniejszego Ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

DOKUMENTY  DO POBRANIA


Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, informacją na temat sposobu przygotowania wniosku, formularzem wniosku o przyznanie dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości i formularzem recenzji.

Materiały konkursowe* (trwale ze sobą połączone) prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. i podaniem dziedziny

Dodatkowe informacje:

tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161;

 

koniec głównej treści