logo

Cele i zadania

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Celem Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy jest sprostanie wyzwaniom związanym z ochroną dóbr kultury zagrożonych konfliktami zbrojnymi oraz w czasie pokoju. W związku z tym, Komitet koncentruje się na:

 • promowaniu polskiego i międzynarodowego prawa związanego z ochroną dóbr kultury zagrożonych podczas konfliktów zbrojnych i w czasie pokoju, w tym szczególnie Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r. oraz Drugiego Protokołu do Konwencji haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, z dnia 26 marca 1999 r.;
 • upowszechnianiu wiedzy na temat ochrony zabytków w zagrożeniu pośród specjalistów, decydentów, młodzieży, studentów i ogółu społeczeństwa;
 • prowadzeniu monitoringu dziedzictwa kulturowego;
 • inspirowaniu przedsięwzięć na rzecz prewencji i zapobiegania degradacji wartości zabytkowych;
 • opracowywaniu metod ochrony dziedzictwa zagrożonego katastrofami, klęskami żywiołowymi i konfliktami zbrojnymi;
 • kształceniu ekspertów w zakresie ochrony dóbr kultury w zagrożeniu;
 • współpracy w zakresie wymiany informacji oraz wymiany specjalistów z innymi komitetami Błękitnej Tarczy, instytucjami i pokrewnymi organizacjami;
 • wspomaganiu instytucji rządowych i pozarządowych w zakresie ochrony zabytków w zagrożeniu;
 • inspirowaniu oraz organizowaniu spotkań, warsztatów, szkoleń oraz konferencji związanych z ochroną dziedzictwa kultury, adresowanych do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców;
 • przygotowaniu i prowadzeniu bazy danych ekspertów w zakresie ochrony dóbr kultury zagrożonych konfliktami zbrojnymi oraz klęskami żywiołowymi i katastrofami;
 • edukowaniu i podnoszeniu świadomości społecznej na temat znaczenia dóbr kultury jako wspólnego dziedzictwa całej ludzkości;
 • prowadzeniu doradztwa oraz pomocy instytucjom kultury w zakresie planowania, strategii i organizacji działań na rzecz ochrony dziedzictwa kultury w sytuacjach kryzysowych, związanych z konfliktami zbrojnymi, katastrofami i klęskami żywiołowymi;
 • promowaniu znaku "Błękitnej Tarczy" oraz dorobku jego autora, profesora Jana Zachwatowicza.