logo

ICBS

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Miedzynarodowy Komitet Błękitnej Tarczy (ICBS)

ICBS - Międzynarodowy Komitet Błękitnej Tarczy (The International Committee of the Blue Shield) został utworzony w 1996 r. i obecnie składa się z pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) działających w zakresie ochrony dóbr kultury:

 • Międzynarodowej Rady Archiwów (The International Council on Archives, www.ica.org),
 • Międzynarodowej Rady Muzeów (The International Council of Museums, www.icom.museum),
 • Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (The International Council on Monuments and Sites, www.icomos.org),
 • Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarzy i Bibliotek (The International Federation of Library Associations and Institutions, www.ifla.org),
 • Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia Archiwów Audiowizualnych (The Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Associations, www.ccaaa.org).

Międzynarodowy Komitet Błękitnej Tarczy (ICBS) swoim działaniem obejmuje muzea i archiwa, zabytki i biblioteki. Łączy on wiedzę, doświadczenie i kreuje międzynarodową współpracę ekspertów z pięciu organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym. Jest niezrównaną skarbnicą fachowej wiedzy, która jest dostępna w formie doradztwa lub bezpośredniej pomocy w sytuacjach kryzysowych takich jak np. wojna w byłej Jugosławii i szkody spowodowane przez huragan w Ameryce Środkowej.

Międzynarodowy Komitet Błękitnej Tarczy (ICBS) jest organizacją międzynarodową, niezależną i profesjonalną. Misją Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy (ICBS) jest praca na rzecz ochrony światowego dziedzictwa kulturowego przez koordynację przygotowań do współpracy i działania w sytuacjach kryzysowych.

Cele Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy (ICBS) to:

 • ułatwianie międzynarodowego reagowania na zagrożenia lub katastrofy zagrażające dobrom kulturalnym,
 • zachęcanie do ochrony i poszanowania dóbr kulturalnych zwłaszcza poprzez wspieranie i promocję przygotowań na wypadek zagrożeń,
 • szkolenie ekspertów na poziomie krajowym i regionalnym w celu zapobiegania, kontroli i wychodzenia z sytuacji kryzysowych,
 • działanie w charakterze doradczym w zakresie ochrony zagrożonego dziedzictwa,
 • konsultacje i współpraca z innymi organizacjami, w tym UNESCO, ICCROM i Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża (ICRC)

Założone Cele Międzynarodowy Komitet Błękitnej Tarczy (ICBS) osiąga poprzez:

 • gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących zagrożeń dla światowego dziedzictwa kulturowego,
 • podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego,
 • promowanie dobrych standardów zarządzania ryzykiem wśród osób odpowiedzialnych za dziedzictwo kulturowe na wszystkich poziomach, od instytucji do rządów krajowych,
 • propagowanie wiedzy pośród decydentów i specjalistów oraz pracowników instytucji kultury na temat konieczności przygotowania systemu zapobiegania, gotowości i szybkiego reagowania i usuwania skutków katastrof,
 • dostarczanie fachowej wiedzy w sytuacjach kryzysowych,
 • identyfikację zasobów dziedzictwa kulturowego w celu zapobiegania katastrofom oraz szybkiej interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 • wspieranie tworzenia narodowych komitetów Błękitnej Tarczy.

Znaczenie działań Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy (ICBS) zostało uznane w Drugim Protokole do Konwencji Haskiej, uzgodnionym w kwietniu 1999 r. przez 84 kraje. W ten sposób została określona nowa rola Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy (ICBS), jaką jest doradztwo Międzyrządowemu Komitetowi Ochrony Dóbr Kulturalnych w Razie Konfliktu Zbrojnego.