logo

Założenia projektu

Ostbalticum

Zasadniczym celem Projektu Ostbalticum jest rekonstrukcja i udostępnienie zniszczonych, zagubionych i rozproszonych w wyniku II wojny światowej zbiorów muzealnych z państw regionu Morza Bałtyckiego. Obszarem szczególnego zainteresowania jest wschodnia strefa tego regionu: teren dzisiejszych republik bałtyckich, okręgu kaliningradzkiego i północno-wschodniej części Polski.

Zdekompletowane i rozproszone elementy różnych kolekcji przechowywane są obecnie w zbiorach muzealnych kilku europejskich krajów. Dla ich właściwego opracowania niezbędna jest zatem międzynarodowa współpraca zespołu specjalistów, wśród których są archeolodzy, numizmatycy, historycy, konserwatorzy i przedstawiciele szeregu innych dyscyplin.

Jednym z podstawowych założeń projektu jest postulat szerokiego upowszechnienia niedostępnych do niedawna źródeł. W większości są to archeologiczne zbiory muzealne, ale nie jest nadużyciem traktowanie ich jako uniwersalnych źródeł wiedzy. Dlatego właściwym sposobem realizacji projektu jest seria książkowych publikacji podsumowujących poszczególne jego etapy. Publikacje te ukazują się pod zbiorczą nazwą Aestiorum Hereditas. Nazwa serii odwołuje się wprost do dziedzictwa Estiów – tą nazwą starożytni określali mieszkańców tego regionu. Publikacje wydawane w serii Aestiorum Hereditas są trójjęzyczne, zawierają wielowątkową analizę poruszanych problemów i, jeśli to możliwe, zaopatrzone są w płytę CD z kompletem materiałów, który jest uzupełnieniem wybranych ilustracji prezentowanych w drukowanym tekście.

Założenia projektu

Patronat projektu

unesco