2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego

29-01-2018

fot.: Danuta Matloch

fot.: Danuta Matloch

fot.: Danuta Matloch

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego to ogólnoeuropejska kampania, której celem jest poszerzanie wiedzy o społecznym i gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego. 30 stycznia w Muzeum Łazienki Królewskie, z udziałem wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Seminaria, publikacja książki, warsztaty

Organizacja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 opiera się na współpracy instytucji unijnych, państw członkowskich oraz lokalnych władz z sektorem dziedzictwa, lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi. ERDK 2018 uwidoczni bogactwo dziedzictwa kulturowego Europy, ukazując jego znaczenie w umacnianiu poczucia wspólnej tożsamości i budowaniu przyszłości Europy. We wszystkich krajach Unii Europejskiej odbędą się tysiące wydarzeń i projektów, m.in. wystawy, publikacje książek i konkursy.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizacją ERDK 2018 w Polsce zajmuje się Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Zaplanowane wydarzenia w ramach ERDK:

• cykl otwartych dla publiczności seminariów w różnych miastach Polski na temat społecznego i gospodarczego potencjału dziedzictwa (kwiecień-październik)

• publikacja książki o dziedzictwie dla dzieci „Bestiariusz polski” (tytuł roboczy) we współpracy z Wydawnictwem Dwie Siostry (wrzesień)

• wystawa „Architektura niepodległości w Europie Środkowej” o tym, jak architektura po I wojnie światowej wpływała na proces formowania się tożsamości młodych państw (październik)

• ogólnoeuropejska akcja Ring the Bells - bicie w dzwony o 18.00 w celu uczczenia Międzynarodowego Dnia Pokoju (21 września)

• rendez-vous w ogrodzie – organizowane z inicjatywy francuskiego koordynatora ERDK 2018 dni historycznych i współczesnych ogrodów w Europie (1-3 czerwca)

• konkurs dla profesjonalistów i amatorów na gadżety inspirowane dziełami sztuki dostępnymi w ramach otwartych zasobów (maj-wrzesień)

Oprócz wyżej wymienionych inicjatyw, przez cały rok organizowane będą również m.in. konkursy dla dzieci i młodzieży, seminaria skierowane do nauczycieli, szkoła letnia a także ogólnopolska konferencja nt. Europejskiego Znaku Dziedzictwa.

ERDK 2018 będzie towarzyszyć atrakcyjna kampania edukacyjno-informacyjna na ulicach polskich miast, poświęcona różnym - często mniej oczywistym - aspektom dziedzictwa kulturowego.

Program „Niepodległa” a Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2021 jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie europejskim, w szczególności z Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ustanowiony w 2018 r. zbiega się z węzłową datą dla obchodów stulecia odzyskania polskiej niepodległości. Celem głównym obchodów Roku jest: zachęcanie do dzielenia się dziedzictwem kulturowym Europy i doceniania go jako wspólnego dobra, poszerzania wiedzy na temat wspólnej historii i wspólnych wartości oraz wzmacniania poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej (art. 1) . Równocześnie Decyzja w jasny sposób (w motywie 15) odnosi się do roku 2018 jako stulecia niepodległości wielu państw europejskich.

Wśród celów szczegółowych Roku znajdują się cele, które znajdują odzwierciedlenie w celach i poszczególnych priorytetach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA. Ukazanie w ramach Programu wartości kluczowych dla polskiej tożsamości w biegu jej historii ma stanowić źródło inspiracji dla przyszłych działań odnoszących się do dziedzictwa. Budowanie wspólnoty obywatelskiej, stanowiące cel Programu, opierać się będzie na wspólnym podejściu do dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie jako beneficjent Programu

W ramach Programu „Niepodległa” MCK realizuje dwa projekty:

Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD)

W latach 2018-2021 ogólnopolska koordynacja EDD jest projektem realizowanym w ramach Programu „Niepodległa” i związanym z obchodami stulecia. W 2018 r. hasłem EDD w Polsce jest „Niepodległa dla wszystkich”.

 Dziedzictwo kulturowe to temat, o którym warto rozmawiać

Według opublikowanego 7 grudnia 2017 r. badania Eurobarometru 8 na 10 Europejczyków uważa, że dziedzictwo kulturowe ma znaczenie nie tylko dla nich, ale także dla ich społeczności, regionu, państwa i całej Unii Europejskiej. 70% Europejczyków zgadza się też ze stwierdzeniem, że dziedzictwo kulturowe może przyczynić się do poprawy jakości ich życia. Badanie to wykazało, że zdaniem 9 na 10 osób dziedzictwo kulturowe powinno być przedmiotem nauczania w szkołach.

W sektorze dziedzictwa kulturowego zatrudnienie znajduje ponad 300 tys. osób w całej Unii Europejskiej, a 7,8 mln europejskich miejsc pracy – w turystyce czy budownictwie - jest z nim pośrednio związanych.powrót