50 mln na Pawilon Czterech Kopuł

05-03-2013

50 mln zł dofinansowania otrzyma projekt rewaloryzacji i przebudowy Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu. Decyzję o przyznaniu dotacji podjął 4 marca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Umowa o dofinansowaniu projektu zostanie podpisana jeszcze w tym miesiącu.

Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu. fot. Paweł Relikowskie/ Gazeta Wrocławska
Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu Fot. Paweł Relikowski/ Gazeta Wrocławska

Projekt pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu o wartości całkowitej 79,3 mln zł był ostatnim z listy rezerwowej projektów indywidualnych dla działania 11.1 "Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym" XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem wrocławskiego projektu jest przywrócenie Pawilonowi pierwotnych funkcji wystawienniczych. Odtworzeniu podlegać będą ciągi pomieszczeń z górnym oświetleniem świetlikami w stropodachu oraz część w strefie głównego wejścia z oświetleniem bocznym. Szczególną wartość mają mieć cztery wysokie sale nakryte kopułami. W ramach inwestycji przewiduje się również zakup wyposażenia podstawowego oraz specjalistycznego do prowadzenia działalności kulturalnej. Zakończenie rewaloryzacji budynku przewidziano na marzec 2015 r.

Po remoncie, który ma się zakończyć w 2015 r., w Pawilonie Czterech Kopuł będzie ponad 7 tys. m kw. powierzchni wystawienniczej. "Zamierzamy tam umieścić kolekcję sztuki współczesnej, która jest w zbiorach Muzeum Narodowego" - powiedział PAP pełnomocnik dyrektora muzeum do spraw realizacji projektu Tadeusz Nesterowicz.

Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu, został uznany za Pomnik Historii i wraz z kompleksem Hali Stulecia wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe-z którego MKiDN przekazuje fundusze jako instytucja pośrednicząca- do tej pory podpisano 77 umów. Wartość  całkowita projektów to ponad 3,77 miliarda zł, a kwota dofinansowania z funduszy strukturalnych wynosi przeszło 2,19 miliarda zł.

W 2012 r. zakończono realizację 25 inwestycji dotowanych w ramach POIiŚ. Przeprowadzono także nowy konkurs do POIiŚ, przyznając 13 nowym projektom dofinansowanie w wysokości 175,85 mln zł.powrót