Dzieła utracone w czasie II wojny światowej. Obraz tygodnia

17-08-2018

Na zdjęciu obraz Apoloniusza Kędzierskiego W polu

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomina o dziełach sztuki utraconych w wyniku II wojny światowej. Do końca roku, co tydzień, prezentujemy obiekty, które ilustrują historię Polski bądź wiążą się z rodzimą tradycją i kulturą. Tym razem malarz Apoloniusz Kędzierski zabierze nas na polską wieś. 

„W polu”, Apoloniusz Kędzierski, 1892; olej, płótno; 99 x 139 cm

Apoloniusz Kędzierski (1861-1939) swoje pierwsze artystyczne kroki stawiał w Orońsku, w prywatnej szkole malarskiej Józefa Brandta. Przeszedł doskonałą szkołę rysunku i studium w plenerze. Na studia artystyczne został skierowany do warszawskiej Klasy Rysunkowej, gdzie do 1885 r. studiował malarstwo u Aleksandra Kamińskiego i Wojciecha Gersona. Dzięki pomocy finansowej Brandta wyjechał na dalsze studia do Monachium. Powrócił na stałe do Warszawy około 1889 r. Był artystą niezwykle twórczym, urzeczonym polską wsią. Malował sceny wiejskie, rodzajowe, krajobrazy, portrety i kwiaty. Wiele uwagi i czasu poświęcał studiom plenerowym. Na przełomie wieków wykonał polichromie do kościołów w Sobocie, Głuchowie, Mydłowie Opatowskim oraz w katedrze we Włocławku, a także dekoracje wnętrz kilku warszawskich kawiarni. Od około 1910 r. wiodąca w jego warsztacie twórczym stała się akwarela. W sierpniu 1944 r. spalone zostały pracownia i mieszkanie Kędzierskiego przy ul. Senatorskiej w Warszawie. Znajdowały się  w nim  liczne prace, gromadzone przez żonę i córkę artysty od momentu jego śmierci (1939). Wiele dzieł Kędzierskiego znajdowało się też w rękach prywatnych – w czasie wojny zaginęły bądź zostały zniszczone.

W ciągu ostatnich 5 lat, dzięki staraniom MKiDN, odzyskano ponad 470 cennych obiektów, które powróciły z Niemiec, Austrii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz zostały odnalezione na terenie kraju. Zachęcamy do regularnego odwiedzania serwisu http://dzielautracone.gov.pl/, przeglądania zdjęć i pogłębiania wiedzy o utraconych dobrach kultury.


On the hundredth anniversary of regaining independence by Poland, the Ministry of Culture and National Heritage reminds the works of art lost as a result of World War II. By the end of the year, every week, we will be presenting objects that illustrate the history of Poland or relate to native tradition and culture. This time the painter Apoloniusz Kędzierski will take us to the Polish countryside.

”In the field”, Apoloniusz Kędzierski, 1892; oil on canvas; 99 x 139 cm

Apoloniusz Kędzierski (1861-1939) put his first artistic steps in Orońsko, in the private painting school of Józef Brandt. He went through an excellent plein-air painting school of drawing and study. He was directed to artistic studies at the Warsaw Drawing Class, where until 1885 he studied painting with Aleksander Kamiński and Wojciech Gerson. Thanks to Brandt's financial assistance, he left for further studies in Munich. He returned permanently to Warsaw around 1889. He was an extremely creative artist who was fascinated by a Polish village. He painted rural, generic scenes, landscapes, portraits and flowers. He devoted much attention and time to outdoor studies. At the turn of the century he made polychromes to churches in Sobota, Głuchów, Mydłów Opatowski and in the cathedral in Włocławek, as well as interior decorations of several Warsaw cafes. From around 1910, watercolor became the leading techniques in his creative workshop. In August 1944, Kędzierski's studio and apartment were burnt down at ul. Senatorska in Warsaw. There were numerous works in it, collected by the artist's wife and daughter from the moment of his death (1939). Many of Kędzierski's works were also in private hands - during the war they were lost or destroyed.

Over the last 5 years, thanks to the efforts of the Ministry of Culture and National Heritage, over 470 valuable objects have been recovered, which returned from Germany, Austria, the United States, Great Britain and were found throughout the country. We encourage you to regularly visit the http://dzielautracone.gov.pl/ website, view photos and deepen knowledge about lost cultural property.

 

 powrót