Informacja na temat zatrudniania dyrektorów bibliotek oraz domów kultury

20-11-2011

W odpowiedzi na wątpliwości wynikające z brzmienia art. 8 ust. 6 ustawy z dn. 31 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 207, poz. 1230), przedstawiam następujące stanowisko:
- wynikający "z art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (w brzmieniu nadanym w/w ustawą z dn. 31 sierpnia 2011r.) w związku z art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dn. 31 sierpnia 2011r. obowiązek powołania dyrektorów instytucji kultury od dn. 1 stycznia 2012r. na czas określony nie dotyczy tych dyrektorów bibliotek oraz domów i ośrodków kultury, którzy przed dniem 1 stycznia 2012r. zostali powołani na czas nieokreślony.

Zasadność stanowiska wynika z brzmienia w/w art. 15 ust. 2 oraz art. 8 ust. 3 i 4, których dyspozycję należy odnieść - stosując wykładnię językową - wyłącznie do nowonawiązywanych stosunków pracy z takimi dyrektorami. Należy również uwzględnić mające wywołać taki sam skutek uzupełnienie przez Parlament art. 8 ustawy z dn. 31 sierpnia 2011r. o ust. 6, który dokonuje tylko wyłączenia stosowania ust. 3 i 4 wobec dyrektorów bibliotek oraz domów i ośrodków kultury. Ani z tego przepisu ani z pozostałych nie wynika obowiązek ponownego ich powołania - na czas określony - jeżeli zamiarem organizatora będzie dalsze ich zatrudnianie na tym stanowisku.

 

Z poważaniem

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustawpowrót