Informacja nt. Programu ds. Kultury Partnerstwa Wschodniego: Zaproszenia do składania ofert w ramach pomocy technicznej

26-05-2010

 

W związku z uruchomieniem Programu ds. Kultury Partnerstwa Wschodniego, Komisja Europejska opublikowała ogłoszenie o przetargu (Service Procurement Notice  EuropeAid/129262/C/SER/MULTI) na stworzenie Regionalnej Jednostki Monitorowania i Rozwijania Zdolności Programu ds. Kultury Partnerstwa Wschodniego (ang. Regional Monitoring and Capacity Building Unit  RMCB Unit), która ma przyczynić się do rozwoju Programu i wzmocnienie współpracy regionalnej.

Program obejmuje cały sektor kultury, w tym kino i sektor audiowizualny, sztukę współczesną, dziedzictwo materialne i niematerialne, jak również wsparcie dla projektów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Cele szczegółowe:

1) budowanie zdolności instytucji publicznych i sektora kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego; pełnienie roli informacyjnej i doradczej celem zachęcania do uczestnictwa w programie wszystkich zainteresowanych organizacji; zapewnienie pomocy technicznej instytucjom publicznym (tj. ministerstwom kultury, a także władzom lokalnym) celem sformułowania przez nich polityki kulturalnej oraz opracowania ram prawnych i regulacyjnych dla sektora kultury; zapewnienie możliwości rozwoju potencjału i szkoleń celem uzupełnienia braków w umiejętnościach  w sektorze kultury (w tym prowadzenie badań porównawczych i diagnostyki w zakresie polityki kulturalnej); organizowanie seminariów i warsztatów na temat polityki kulturalnej.

2) monitorowanie, doradztwo i koordynacja projektów wybranych w drodze zaproszenia do składania wniosków; zapewnienie monitorowania, doradztwa, wsparcia technicznego, koordynacji i zapewnienia widoczności projektów wybranych na podstawie zaproszenia do składania wniosków  celem uzupełniania synergii między organizacjami i inicjatywami w dziedzinie kultury w regionie; wybór wskaźników wydajności, zapewnienie szkoleń w zakresie ewaluacji, pomiaru postępu wdrażania projektów i ich znaczenia; promocja współpracy regionalnej oraz rozwój regionalnego wymiaru Programu ds. Kultury Partnerstwa Wschodniego.

Orientacyjny budżet zamówienia wynosi 3 mln euro. Przewidywana data rozpoczęcia -  listopad 2010 r. Pierwszy okres realizacji projektu to  48 miesięcy.

Uczestnictwo w przetargu jest otwarte dla wszystkich podmiotów prawnych indywidualnych lub uczestniczących w grupie (konsorcjum) kandydatów z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w kraju/terytorium regionów objętych instrumentem mającym zastosowanie do Programu, z którego finansowana jest umowa.  Przetarg jest również otwarty dla organizacji międzynarodowych.

Ostateczny termin składania wniosków mija w czwartek, 24 czerwca 2010 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/culture/news/news2669_en.htm

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145730-2010:TEXT:EN:HTML&src=0

W kwestii Partnerstwa Wschodniego osobą kontaktową w MKiDN jest Marcin Łapczyński, specjalista w Departamencie Współpracy z Zagranicą, tel. (+4822) 42-10-254, mlapczynski@mkidn(dot)gov(dot)plpowrót