Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o realizowanych zadaniach resortu i głównych kierunkach polityki kulturalnej Państwa

20-01-2010

Nowa Konstytucja Kultury

Podstawowym zadaniem Ministra Kultury jest radykalna zmiana postrzegania kultury jako bytu nierentownego, anachronicznego i skoncentrowanego głównie na ochronie dziedzictwa. Polska kultura odnosi spektakularne sukcesy, jest jednym z głównych motorów napędzających turystykę zagraniczną, a każda wydana na nią złotówka przynosi realne wpływy do budżetu państwa.

Kultura się liczy!

Ministerstwo Kultury, które jako jedyne rozdysponowało już ponad połowę swojego budżetu, jest liderem w wykorzystaniu środków europejskich. Podpisano 34 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2 mld PLN, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1,15 mld PLN. Do końca I kwartału 2010 podpisane mają być umowy na 90 procent środków. Polska jest także największym beneficjentem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, na inwestycje z obszaru kultury przeznaczono z tego źródła 87,7 mln EUR.

Kultura stała się miejscem odpowiedzialnych i nowoczesnych inwestycji, które układają się w komplementarną mapę instytucji kultury Polski. Najważniejsze inwestycje, to te związane z Rokiem Chopinowskim - łączne nakłady wyniosły tu: 146,8 mln PLN. Wymienić należy również zakończenie remontu Arkad Kubickiego w Warszawie (45 mln PLN), Nowe Sukiennice - remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (kwota dofinansowania: ponad 18,3 mln PLN), Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - nowoczesny ośrodek życia artystycznego. Pierwsza tego typu instytucja na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. CSW „Znaki czasu” pełni funkcję wystawienniczą, edukacyjną i wydawniczą (kwota dofinansowania: 4,9 mln PLN) oraz Muzeum Sztuki ms2 w Łodzi - zaadaptowanie na potrzeby Muzeum budynku zabytkowej tkalnie na terenie kompleksu Manufaktura (blisko 3 mln PLN dofinansowania).

We wrześniu w Krakowie, po wielu latach przerwy, odbył się Kongres Kultury Polskiej. Po raz pierwszy kultura stała się tematem tak żywej dyskusji społecznej, prowadzonej również w mediach. Toczyła się ona przede wszystkim wokół Raportu o stanie kultury (pierwszego w historii tak obszernego dokumentu opisującego stan polskiej kultury) oraz przedstawionych w nim rekomendacji zmian. Efektem KKP są działania deregulacyjne - zestaw zmian w ustawach regulujących działalność kulturalną. Ich celem jest uproszczenie finansowania instytucji kulturalnych poprzez eliminację zbędnych przepisów oraz proregulacyjne, dotyczące przygotowanie Nowej Konstytucji Kultury, która będzie regulowała legislacyjne oraz pozalegislacyjne zmiany w kulturze. Powstanie dokumentu było jednym z wniosków Kongresu Kultury Polskiej.

O nowym postrzeganiu kultury nie można jednak mówić bez kapitału społecznego, którego immanentnymi cechami są właśnie kultura i zaufanie społeczne. W tym kontekście pojawia pytanie o bariery tego rozwoju. Zarówno realne jak i mentalne powody wykluczenia z uczestnictwa w kulturze czy spadek zaufania do instytucji kultury. Zarysowanie powodów i obszarów wykluczenia (np. przestrzennemu, technologicznemu, biograficznemu, czy ekonomicznemu) musi skutkować przeciwdziałaniem opierającym się na szerokim dostępie do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, internetyzacji bibliotek czy udostępnianiu zdigitalizowanego dziedzictwa.

Edukacja i program KULTURA+

12 marca 2008 MKiDN oraz MEN podpisały porozumienie o współpracy, w myśl którego do szkół wracają obowiązkowe zajęcia z plastyki i muzyki. W MKiDN powstał zespół ekspercki, który brał udział w przygotowaniu podstaw programowych tych przedmiotów. Inicjatywy skierowane do najmłodszych odbiorców kultury znajdują się w ofercie coraz większej liczby muzeów, centrów kultury, teatrów i innych. MKiDN uruchomiło stronę internetową dla najmłodszych www.kula.gov.pl, do 14 tysięcy gimnazjów i liceów trafiła FILMOTEKA SZKOLNA - Pakiety DVD zawierające ponad 50 polskich filmów fabularnych, dokumentalnych. Jest to pierwsze w historii polskiego szkolnictwa multimedialne narzędzie służące do prowadzenia zajęć z edukacji filmowej. Uruchomiono AKADEMIĘ POLSKIEGO FILMU - dwuletni kurs historii polskiego kina na poziomie akademickim, realizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej we współpracy z Fundacją Film Polski, Stowarzyszeniem Filmowców oraz Filmoteką Narodową. W przygotowaniu jest FONOTEKA SZKOLNA - 23 multimedialne płyty DVD przygotowane jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli muzyki w szkołach nieartystycznych. Wyższe uczelnie artystyczne natomiast tworzą wydziały skierowane do przyszłych nauczycieli tych przedmiotów.

Wieloletni Program Rządowy KULTURA +, którego celem jest współfinansowanie bibliotek, domów kultury oaz zabezpieczanie i udostępnianie zbiorów audiowizualnych. Jego budżet wynosi 670 mln PLN, podmiotami zarządzającymi są: Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny.

BIBLIOTEKA +

Cel: Internetyzacja polskich bibliotek publicznych. 2500 placówek zostanie przyłączonych do szerokopasmowego Internetu na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Grupą TP. Przez 3 lata korzystanie z Internetu będzie bezpłatne.

DOM KULTURY +

Cel: Stworzenie równego dostępu do kultury dla mieszkańców małych miast oraz wsi poprzez przekształcenie domów kultury w gminne multimedialne pracownie kultury. Blisko połowa domów kultury jest zlokalizowana na terenach wiejskich, które zamieszkuje 39% ludności Polski.

DIGITALIZACJA

Cel: upowszechnienie dostępu do dóbr kultury poprzez tworzenie kopii cyfrowych analogowych zasobów archiwów, bibliotek i muzeów ułatwienie dostępu do nich użytkownikom z kraju oraz z zagranicy przy użyciu nowoczesnych technologii.

Sukcesy polskiej kultury na świecie

W ostatnim okresie polska kultura odnotowała wiele spektakularnych sukcesów. Wśród nich wymienić trzeba nagrody, jakie otrzymali: Magdalena Cielecka na festiwalu teatralnym w Edynburgu, Andrzej Wajda za Tatarak w Berlinie, czy Krystian Lupa uhonorowany Europejską Nagrodą Teatralną. Warto również wspomnieć o Złotym Lwie dla Hotelu Polonia podczas Biennale Architektury w Wenecji, czy zeszłorocznej wystawie Mirosława Bałki w Tate Modern.

Sukcesem zakończyły się obchody Roku Polskiego w Rosji, Izraelu, także trwający Rok Polski w Wielkiej Brytanii spotyka się ze znakomitymi reakcjami. W wydarzeniach związanych z „Polska!Year” wzięło udział 1,5 miliona widzów.

Rok Polski w Izraelu 2008/2009

Rok Polski w Wielkiej Brytanii