Informacja w sprawie Stowarzyszenia Authalia.org

14-01-2010

 

INFORMACJA W SPRAWIE STOWARZYSZENIA AUTHALIA.ORG

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, iż stowarzyszenie Authalia.org:

§         nie jest organizacją zbiorowego zarządzania w rozumieniu art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, ze zm.);

§         nie wystąpiło dotychczas do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w wyżej wymienionej ustawie;

§         nie jest uprawnione do wykonywania uprawnień przyznanym organizacjom zbiorowego zarządzania na podstawie wyżej wymienionej ustawie.

 

Ponadto informujemy, iż:

§         organem nadzorczym nad stowarzyszeniem Authalia.org zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 855, ze zm.) jest starosta powiatu olsztyńskiego;

§         Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Krajowego Rejestru Sądownego – Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000334461 stowarzyszenie pod nazwą Authalia.org, a jako organ nadzoru nad tym stowarzyszeniem Sąd wpisał Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

§         Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożył do Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wykreślenie z rejestru niedopuszczalnych danych ze względu na obowiązujące przepisy prawa;

§        Na skutek złożonego wniosku w dniu 21 grudnia 2009 roku Sąd Rejonowy wydał postanowienie o zmianie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie prawidłowego określenia organu nadzorczego nad stowarzyszeniem Authalia.org (na wyżej wymienione orzeczenie stowarzyszenie Authali.org złożyło skargę).

 

W przypadku podawania przez stowarzyszenie Authalia.org informacji, iż jest ono organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub też w przypadku usiłowania wykonywania przez to stowarzyszenie uprawnień zastrzeżonych dla organizacji zbiorowego zarządzania, uprasza się o niezwłoczne przekazanie w tym zakresie informacji na adres rzecznik@mkidn(dot)gov(dot)pl oraz poinformowanie starosty powiatu olsztyńskiego.powrót