logo

Publikacje

Ostbalticum

Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna

21-06-2017

„Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna. Archäologisches Inventar des Gouvernements Kowno von Michał Eustachy Brensztejn. Archeologinis Kauno gubernijos inventorius, parengtas Mykolo Eustachijaus Brenšteino” (red. A. Bitner-Wróblewska, R. Banytė-Rowell) Aestorium Hereditas III (Warszawa 2016, 2 tomy, 954 str., wyd. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego, ISBN 978-83-62622-50-4 (MKiDN, t. III), 978-83-62622-52-8 (MKiDN, t. III/2)

Publikacja w formie dwutomowej, wydana w trzech wersjach językowych: polskim, litewskim i niemieckim przedstawia archeologiczne bogactwo polsko-litewsko-białoruskiego dziedzictwa kulturowego wraz z opisem ok. 900 stanowisk archeologicznych, opatrzona została naukowym komentarzem i analizą międzynarodowych ekspertów z zakresu archeologii, historii i językoznawstwa.

Rękopiśmienny inwentarz to unikatowe źródło wiedzy o dziejach zainteresowań przeszłością w 2 poł. XIX w. i na przełomie wieków XIX i XX. Bardzo wiele danych źródłowych, zawartych w tym inwentarzu, nigdy nie znalazła się w obiegu naukowym, dlatego publikacja tego rękopisu chroni od zapomnienia tamten obszar rubieży Rzeczypospolitej.

Spis treści / Inhalt / Turinys

Część 1 / Teil 1/ 1 dalis

ANNA BITNER-WRÓBLEWSKA, RASA BANYTĖ-ROWELL

Wprowadzenie / Einleitung / Įvadas

RASA BANYTĖ-ROWELL, ANNA BITNER-WRÓBLEWSKA, MARIA KRAJEWSKA

Komentarz do edycji rękopisu / Kommentar zur Edition der Handschrift / Rankraščio edicijos komentaras

WANDALIN SZUKIEWICZ

Przedmowa / Vorwort / Pratarmė

MICHAŁ EUSTACHY BRENSZTEJN

Inwentarz archeologiczny gubernji kowieńskiej w Telszach w R.P. MCMVII. sporządzony / Archäologisches Inventar des Gouvernements Kowno Angefertigt in Telsze anno domini MCMVII / „Archeologinis Kauno gubernijos inventorius“, parengtas Telšiuose Viešpaties metais MCMVII

Indeks miejscowości wymienianych w „Inwentarzu archeologicznym gubernji kowieńskiej” / Index der Ortsnamen im „Archäologischen Inventar des Gouvernements Kowno” / „Archeologinio Kauno gubernijos inventoriaus“ vietovių rodyklė

Indeks hydronimów wymienianych w „Inwentarzu archeologicznym gubernji kowieńskiej” / Zusammenstellung der im „Archäologischen Inventar des Gouvernements Kowno” genannten Gewässernamen / „Kauno gubernijos archeologinio inventoriaus“ hidronimų rodyklė

Indeks nazwisk z „Inwentarza archeologicznego gubernji kowieńskiej” / Register der Namen aus den „Archäologischen Inventar des Gouvernements Kowno” / „Archeologinio Kauno gubernijos inventoriaus“ pavardžių rodyklė

DVD

Część 2 /Teil 2 / 2 dalis

IRENA FEDOROVIČ (IRENA FEDOROWICZ)

Michał Eustachy Brensztejn – zasłużony badacz przeszłości krajowej / Michał Eustachy Brensztejn – verdienter Erforscher der Vergangenheit des Landes / Mykolas Eustachijus Brenšteinas – nusipelnęs krašto praeities tyrinėtojas

ANNA BITNER-WRÓBLEWSKA

Michała Eustachego Brensztejna przygoda z archeologią / Das Abenteuer Archäologie für Michał Eustachy Brensztejn / Mykolo Eustachijaus Brenšteino nuotykis archeologijoje

MARIA KRAJEWSKA

Dzieje „Inwentarza archeologicznego gubernji kowieńskiej” / Die Geschichte des „Archäologischen Inventars des Gouvernements Kowno” / „Archeologinio Kauno gubernijos inventoriaus“ istorija

RASA BANYTĖ-ROWELL, LAURYNAS KURILA, ANDRA SIMNIŠKYTĖ-STRIMAITIENĖ

Wartość naukowa „Inwentarza archeologicznego gubernji kowieńskiej” Michała Brensztejna / Die wissenschaftliche Qualität des „Archäologischen Inventars des Gouvernements Kowno” von Michał Brensztejn / Mykolo Brenšteino „Archeologinio Kauno gubernijos inventoriaus“ mokslinė išliekamoji vertė

EDVARD ZAJKOŬSKI

Michał Brensztejn i zabytki archeologiczne z północnej Białorusi / Michał Brensztejn und die archäologischen Funde aus dem nördlichen Weißrussland / Mykolas Brenšteinas ir archeologiniai radiniai Šiaurės Baltarusijoje

TOMASZ NOWAKIEWICZ

Od „klęski pod Kretyngą” do „Aa-pilis”. Epizody z roku 1263 według Michał Eustachego Brensztejna / Von der „Niederlage bei Kretynga” bis zum „Aa-pilis”. Episoden aus dem Jahr 1263 nach Michał Eustachy Brensztejn / Nuo „pralaimėjimo ties Kretinga“ iki „Aa-pilio“. 1263 metų epizodai pagal Mykolą Eustachijų Brenšteiną

ALEKSANDRA RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ

Frédéric Dubois de Montpérreux – francuski badacz litewskich kurhanów / Frédéric Dubois de Montpérreux – Ein französischer Erforscher litauischer Hügelgräber / Prancūzas Frédéricas Dubois de Montpérreux – lietuviškų pilkapių tyrinėtojas

Zestawienie nazw stanowisk z „Inwentarza archeologicznego gubernji kowieńskiej” Michała Brensztejna wraz z nazwami litewskimi i aktualnymi danymi administracyjnymi / Zusammenstellung der Fundstellenbezeichnungen aus dem „Archäologischen Inventar des Gouvernements Kowno” von Michał Brensztejn mit den litauischen Namen und aktuellen administrativen Bezeichnungen / Mykolo Brenšteino „Archeologiniame Kauno gubernijos inventoriuje“ aprašytų archeologijos objektų pavadinimų lentelės su lietuviškais pavadinimais ir dabartiniais administraciniais duomenimis

Powiat telszewski / Kreis Telsze / Telšių apskritis

Powiat rosieński / Kreis Rosienie / Raseinių apskritis

Powiat szawelski / Kreis Szawle / Šiaulių apskritis

Powiat poniewieski / Kreis Poniewież / Panevėžio apskritis

Powiat kowieński / Kresi Kowno / Kauno apskritis

Powiat wiłkomirski / Kreis Wiłkomierz / Ukmergės apskritis

Powiat jezioroski / Kreis Jeziorosy / Zarasų apskritis

Wykaz nazw litewskich, białoruskich i łotewskich wraz z aktualnymi danymi administracyjnymi stanowisk z „Inwentarza archeologicznego gubernji kowieńskiej” (w nawiasie numer stanowiska w „Inwentarzu…”) / Register der litauischen, weißrussischen und litauischen Ortsnamen einschließlich aktueller administrativer Angaben zu den Fundstellen aus dem „Archäologischen Inventar des Gouvernements Kowno” (in Klammern die Nummer der Fundstelle im „Inventar …”) / „Archeologinio Kauno gubernijos inventoriaus“ archeologijos objektų lietuviškų, baltarusiškų ir latviškų vietovių sąrašas su  dabartiniais administraciniais duomenimis (skliausteliuose pateiktas objekto numeris „Inventoriuje“)powrót

Patronat projektu

unesco