Kolejne miliony na ratowanie zabytków

04-06-2013

74, 8 mln euro, czyli ponad 310 mln zł.  Taką kwotą dofinansowane zostaną projekty wyłonione w trybie konkursowym w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Nabór wniosków, który ruszył  4 czerwca, potrwa do 16 września br. Operatorem Programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pałac w Wilanowie
Fot. Archiwum Pałacu w Wilanowie

Wsparcie udzielone jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz budżet państwa. Minimalna wartość dofinansowania wynosi milion euro, (tj. 4 146 700 zł), a maksymalna - 8 mln euro (tj. 33 173 600 zł).  Dofinansowanie stanowić może do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, wymagany jest co najmniej 15 – procentowy wkład własny.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty dotyczące:

- rewitalizacji, konserwacji, renowacji i adaptacji na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem

- budowy, rozbudowy, remontów i przebudowy instytucji kultury o znacznym potencjale wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój

- konserwacji zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych

- rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacji zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenia wirtualnych instytucji kultury

W każdym przypadku zakup wyposażenia i sprzętu może stanowić integralną część projektu.

Wnioski mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne szkoły artystyczne, uczelnie artystyczne i uczelnie wyższe, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe ze sfery kultury. Nabór projektów odbywa się od 4 czerwca do 16 września 2013 r., do godz. 15.00.  Szczegółowe ogłoszenie oraz pozostałe informacje dotyczące naboru wniosków i Programu, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie internetowej www.eog2016.mkidn.gov.pl.

Polska jest beneficjentem środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego od roku 2004.  W latach 2004-2009 na projekty z zakresu kultury przeznaczono trzecią pod względem wielkości pulę środków, tj. prawie 100 mln euro, z czego w ramach:

Wykaz projektów znajduje się na stronie http://www.eog2011.mkidn.gov.pl/projekty/

 powrót