Komunikat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z wydaniem wstępnej opinii Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej w sprawie zgodności finansowania Telewizji Polskiej S.A. z zasadami rynku wewnętrznego

07-06-2011

W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi opinii wstępnej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej o systemie finansowania publicznej telewizji pragniemy wyjaśnić, że Komisja Europejska uznała ustawowe powierzenie misji publicznej TVP S.A i potrzebę jej finansowania za uzasadnione w świetle prawa europejskiego. Komisja stwierdziła także, że opłaty abonamentowe są w pełni legalną daniną publiczną, a wpływy z nich uzyskiwane przez telewizję publiczną nie podlegają zwrotowi na rzecz państwa.

Komisja zwróciła również uwagę, że po akcesji Polski do Unii Europejskiej podjęto szereg działań, by zbliżyć zasady finansowania polskiej telewizji publicznej do obowiązujących innych nadawców publicznych na terenie UE. Zmiany te polegały m.in. na doprecyzowaniu pojęcia misji publicznej i zadań nią objętych, wprowadzeniu zakazu subsydiowania działalności komercyjnej z opłat abonamentowych oraz stworzeniu osobnej księgowości dla zadań objętych misją publiczną i działalności komercyjnej, a także nałożeniu na TVP S.A obowiązków sprawozdawczych wobec organu nadzorczego – Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Powyższe zmiany w polskim ustawodawstwie pozwoliły w zasadzie na dostosowanie sposobu finansowania Telewizji Polskiej S.A do zasad wynikających z Komunikatu Komisji z 2001 r. w sprawie radiofonii i telewizji.

W swojej wstępnej opinii Komisja Europejska wskazała jedynie na potrzebę doprecyzowania przepisów w prawie polskim, w szczególności w celu dostosowania systemu finansowania mediów publicznych do wydanego w 2009 r. nowego komunikatu Komisji w sprawie pomocy publicznej dla publicznych nadawców. Komisja zwróciła m.in. uwagę na konieczność dalszego doprecyzowania pojęcia misji publicznej oraz uściślenia zasad nadzoru nad działalnością TVP S.A., tak by umożliwić naprawę potencjalnych uchybień związanych z wykonywaniem misji publicznej w przyszłości, jednocześnie – ze względu na wstępny charakter opinii – zwracając się do władz polskich o wyjaśnienie, jaką rolę w zapewnieniu przejrzystości wykonywania misji publicznej odgrywają plany finansowo-programowe.

Wymagania dostosowawcze sformułowane przez Komisję dotyczą więc szczegółowych elementów systemu publicznego finansowania, a nie jego podstaw. Kierunki zmian zaproponowane przez Komisję nie zmierzają więc – podobnie jak miało to miejsce w niektórych innych krajach europejskich – do zanegowania systemu finansowania telewizji publicznej opartego na opłatach abonamentowych lub innych opłatach tego typu, ale do dalszego jego doskonalenia i ciągłego zwiększania jego przejrzystości.powrót