Komunikat w sprawie decyzji o wysokości dotacji podmiotowej dla Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

26-10-2018

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że po przeanalizowaniu dotychczasowej działalności Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, podjęta została decyzja o powrocie do podstawowej kwoty wysokości dotacji podmiotowej dla tej instytucji na 2019 rok tj. 4 mln zł.

Poziom dotacji ze strony MKiDN jest określony w umowie z dnia 8 listopada 2007 r.  o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą ECS oraz aneksie ze stycznia 2013 r.  na poziomie 4 mln zł. Wszystkie dotychczas przekazywane środki ponad tę kwotę wynikały wyłącznie z dobrowolnych decyzji Ministra KiDN, który uwzględniał prośby instytucji. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku prowadzone jest przez pięciu organizatorów. Według zapisów umowy z dnia 8 listopada 2007 r.  o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą ECS oraz aneksu ze stycznia 2013 r., minimalny poziom dotacji ze strony organizatorów ustalono na:

Zawarta między organizatorami umowa oraz Statut ECS wyznaczają Prezydentowi Miasta Gdańska wiodącą rolę przy obsadzaniu stanowiska Dyrektora ECS, Rady oraz Kolegium Historyczno-Programowego. Nadzór nad ECS sprawuje Prezydent Miasta Gdańska, z zachowaniem w tym zakresie kompetencji pozostałych Organizatorów. ECS zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska.

Jak wynika z powyższego zestawienia, mimo wiodącej roli Prezydenta Miasta Gdańska, jako głównego organizatora instytucji, to właśnie minister kultury przekazywał do tej pory na rzecz ECS dotację podmiotową na najwyższym poziomie. Powrót do kwoty 4 mln zł stanowi wyraz adekwatnego poziomu zaangażowania finansowego w stosunku do odpowiedzialności.

Jednocześnie analiza potrzeb finansowanych instytucji prowadzonych i współprowadzonych przez ministra  w województwie pomorskim oraz zgłaszane postulaty wykazały szereg potrzeb tych instytucji w zakresie dodatkowych środków na ważne projekty kulturalne oraz dysproporcje w potencjale finansowym poszczególnych instytucji, co może prowadzić do uznania przyjętego podziału środków za niesprawiedliwy.

Zaoszczędzone 3 mln zł zostaną przekazane na inne projekty kulturalne w Gdańsku.

PEŁNA WERSJA KOMUNIKATUpowrót