Konkurs na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

10-05-2010

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 1. Termin zgłaszania się kandydatów – 2 tygodnie od dnia ogłoszenia.
 2. Miejsce dokonywania zgłoszeń – Sekretariat Ministra, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.
 3. Dyrektora powołuje Minister na podstawie ocen wystawionych kandydatom przez komisję konkursową. Komisja ocenia kandydatów uwzględniając następujące kryteria
  1. przygotowanie teoretyczne kandydata, w tym profil wykształcenia
  2. wiedzę i doświadczenie kandydata w dziedzinie kinematografii
  3. wiedzę z zakresu finansów publicznych, administracji oraz przepisów prawa w zakresie kinematografii
  4. znajomość języków obcych,
  5. znajomość europejskiego modelu wspierania kultury filmowej oraz zagadnień międzynarodowej współpracy w dziedzinie kinematografii,
  6. przedstawioną koncepcję rozwoju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
 4. Zgłoszenie powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać:
  1. imię i nazwisko kandydata,
  2. adres zamieszkania i adres do korespondencji,
  3. serię i nr dowodu osobistego oraz numer PESEL lub serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  Do zgłoszenia dołącza się:
  1. życiorys,
  2. uzasadnienie kandydatury z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w ust. 3, wraz z przedstawieniem koncepcji rozwoju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
  3. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. oświadczenie kandydującego o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem, wraz z powołaniem się na obowiązujące w momencie składania wniosku przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
  5. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata.

  Zgłoszeń niespełniających w. w. wymagań nie rozpatruje się.
 5. Zaleca się dokonywanie zgłoszeń osobiście. W przypadku korzystania z usług pośrednika, w tym Poczty Polskiej, o dacie zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1352).

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza, że w związku z konkursem na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej można zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowej.

 1. Termin zgłaszania kandydatów – 2 tygodnie od dnia ogłoszenia.
 2. Miejsce dokonywania zgłoszeń – Sekretariat Ministra, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.
 3. Komisję konkursową powołuje Minister  w składzie:
  1. po 1 przedstawicielu zgłoszonym przez:
   1. związki twórcze działające w kinematografii,
   2. producentów filmowych,
   3. jednostki publicznej telewizji,
   4. nadawców telewizyjnych innych niż wymienieni w lit. c,
   5. dystrybutorów filmów,
   6. podmioty dokonujące reemisji programów telewizyjnych,
   7. podmioty prowadzące kina,
   8. związki zawodowe działające w kinematografii.
  2. 1 twórcę filmów fabularnych;
  3. 1 twórcę filmów dokumentalnych lub animowanych;
  4. 1 przedstawiciela ministra.

  Kandydatów na członków komisji, o których mowa w pkt 1, mogą zgłaszać wyłącznie podmioty, o których mowa w tym punkcie. Kandydaci na członków komisji, o których mowa w pkt 2 i 3, mogą również zgłaszać swe kandydatury samodzielnie. W braku odpowiedniej liczby zgłoszeń Minister  powołuje członków komisji według swojego wyboru.
 4. Zgłoszenie powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać:
  1. imię i nazwisko kandydata;
  2. adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
  3. informację o wykształceniu;
  4. informację o miejscu zatrudnienia;
  5. zwięzłe uzasadnienie kandydatury.
   Zgłoszeń niespełniających w. w. wymagań nie rozpatruje się.
 5. Zaleca się dokonywanie zgłoszeń osobiście. W przypadku korzystania z usług pośrednika, w tym Poczty Polskiej, o dacie zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1352).
 

 powrót