Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

10-05-2010
 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje:
  1. wykształcenie wyższe humanistyczne lub artystyczne (dodatkowym atutem będzie stopień naukowy);
  2. udokumentowane doświadczenie zawodowe (w tym menedżerskie oraz dotyczące współpracy z kuratorami wystaw) i autorski dorobek z najmniej dwóch dziedzin  reprezentowanych w CSW; dodatkowym atutem będzie przedstawienie opinii i rekomendacji o kandydacie, bądź przedstawionej koncepcji kierowania CSW;
  3. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (preferowane instytucje kultury o profilu interdyscyplinarnym);
  4. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury;
  5. umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności managerskie i organizatorskie;
  6. potwierdzoną znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego);
  7. dobry stan zdrowia;
  8. niekaralność.
 2. Wnioski składane przez kandydatów  muszą zawierać:
  1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie;
  2. pisemne opracowanie koncepcji kierowania CSW (do 10 stron);
  3. kwestionariusz osobowy z fotografią;
  4. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (w tym ewentualne rekomendacje);
  5. udokumentowany i potwierdzony co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (zaświadczenia lub świadectwa pracy);
  6. odpisy dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach;
  7. wykaz zrealizowanych projektów, artykułów, publikacji itp. dokumentujący dorobek (w tym naukowy) kandydata;
  8. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);
  11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora CSW;
  12. adres do korespondencji elektronicznej.
 3. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS – CSW Zamek Ujazdowski. NIE OTWIERAĆ”  na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, Biuro Kadr i Szkolenia lub składać  – adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) w dwóch ogólnopolskich dziennikach.
 4. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski udziela Biuro Kadr i Szkolenia, tel. (22) 42-10-364 lub 42-10-284; e-mail: mantoniak@mkidn(dot)gov(dot)pl
 5. Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu ich złożenia.     

 powrót