Konkurs na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

13-01-2012

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie.

I.    Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje:
1.    Wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne, artystyczne lub ekonomiczne (dodatkowym atutem będzie stopień naukowy);
2.    Udokumentowane doświadczenie zawodowe (w tym menedżerskie);
3.    Co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (preferowane instytucje kultury o profilu muzycznym);
4.    Znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury oraz muzeów;
5.    Umiejętności kierowania zespołem oraz zdolności menedżerskie i organizatorskie;
6.    Znajomość przynajmniej jednego języka obcego (wymagana znajomość języka angielskiego, preferowana dodatkowa znajomość języka francuskiego);
7.    Dobry stan zdrowia;
8.    Niekaralność w zakresie określonym w punkcie II.


II.    Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:
1.    Pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie;
2.    Pisemne opracowanie koncepcji kierowania NIFC (do 10 stron A4);
3.    Kwestionariusz osobowy z fotografią;
4.    Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (w tym ewentualne rekomendacje);
5.    Udokumentowany i potwierdzony co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (zaświadczenia lub świadectwa pracy);
6.    Odpisy dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach;
7.    Wykaz zrealizowanych projektów, publikacji, artykułów itp. dokumentujący dorobek ( w tym dorobek naukowy) kandydata;
8.    Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
9.    Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10.    Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
11.    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego;
12.    Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje;
13.    Adres do korespondencji elektronicznej.


III.     Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. NIE OTWIERAĆ”  na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, Biuro Kadr i Szkolenia lub składać  – adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) to jest do 12 lutego 2012r .


IV.    Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina udziela Departament Narodowych Instytucji Kultury, tel. (22) 42-10-409; e-mail:dik@mkidn(dot)gov(dot)pl


V.    Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu ich złożenia.


VI.    Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Do pobrania:

Postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie


 

 powrót