Konkurs stypendialny na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski

14-07-2016

Na zdjęciu: Konferencja prasowa MKiDN poświęcona ogłoszeniu konkursu o stypendia na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski. autor zdjęcia: Krzysztof Żuczkowski
Fot.: Krzysztof Żuczkowski

Na zdjęciu: Konferencja prasowa MKiDN poświęcona ogłoszeniu konkursu o stypendia na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski. autor zdjęcia: Krzysztof Żuczkowski
Fot.: Krzysztof Żuczkowski

Na zdjęciu: Konferencja prasowa MKiDN poświęcona ogłoszeniu konkursu o stypendia na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski. autor zdjęcia: Krzysztof Żuczkowski
Fot.: Krzysztof Żuczkowski

Na zdjęciu: Konferencja prasowa MKiDN poświęcona ogłoszeniu konkursu o stypendia na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski. autor zdjęcia: Krzysztof Żuczkowski
Fot.: Krzysztof Żuczkowski

 

 

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego 13 lipca br. podczas konferencji prasowej w MKiDN ogłosił Konkurs o stypendia na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski. Termin składania wniosków upływa 12 września br.

Minister kultury podkreślił, że w konkursie nie ma żadnych ograniczeń dotyczących tego, który fragment historii Polski ma być tematem filmu. Nie przyjęto też z góry żadnych ograniczeń formalnych - efektem konkursu może być zarówno scenariusz kameralnego filmu, jak i wielka produkcja.

Główną cechą tego konkursu jest jego otwartość. Jesteśmy otwarci na wszystko, co jest wartościowe. (...) Pomysły oceniane będą wedle dwu kryteriów. Pierwsze z nich będzie tematyczne, to znaczy, że musi to być scenariusz z obszaru szeroko pojętej historii Polski, a drugie kryterium to wartość artystyczna. W jury zasiadają wybitni, doświadczeni twórcy, najlepsi scenarzyści, dobrzy reżyserzy, producenci i chodzi nam o to, żeby zapewnić odpowiedni poziom artystyczny. Naprawdę nikomu nie zależy na tym, żeby zrobić jakiegoś historycznego gniota i jeszcze dodatkowo propagandowego. Zależy nam na tym, żeby to była twórczość wartościowa i merytorycznie, i artystycznie - mówił wicepremier.

Chodzi nam o to, żebyśmy wszyscy, jako Polska, na tym konkursie zyskali. Państwo ma obowiązek uczestniczyć w czymś takim - stwarzamy warunki, żeby najlepsi twórcy, najlepsi kreatorzy pomysłów scenariuszowych w Polsce mogli zaistnieć. Jestem przekonany, że nawet z tych pomysłów wstępnych, które nie przejdą do drugiego etapu konkursu można coś wyciągnąć. Dodatkowym efektem tego konkursu ma być rozbudzenie rynku - dodał prof. Gliński.

Wierzymy, że polska historia się obroni, że jest wystarczająco nośna, ważna, a z drugiej strony jest dla mnie oczywistością, że bardzo wiele ważnych tematów historycznych nie zostało podjętych, nie zostało sfilmowanych z bardzo różnych powodów, nie tylko finansowo-organizacyjnych - zauważył minister kultury.

Zapytany o przykład takiego tematu powiedział o polskich kobietach, które po II wojnie światowej pozostały we Lwowie, aby "dawać świadectwo polskości", choć miały możliwość wyjazdu do Polski. Minister podkreślał, że efektem konkursu mogą być nie tylko wielkie produkcje o przełomowych wydarzeniach, ale też kameralne filmy o zwykłych ludziach.

W konferencji uczestniczyli także dyrektor Narodowego Centrum Kultury (operatora konkursu) oraz członkowie komisji konkursowej: Jarosław Sokół (scenarzysta, przewodniczący komisji), Remigiusz Włast-Matuszak (publicysta, sekretarz komisji), Joanna Kos-Krauze (reżyser, scenarzystka), Dariusz Wieromiejczyk (dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN), Mateusz Werner (wicedyrektor NCK) oraz Rafał Wieczyński (reżyser).

Pozostali członkowie komisji to:  prof. Wojciech Roszkowski (historyk), Piotr Gociek (publicysta, scenarzysta), Piotr Dzięcioł (producent) i Wojciech Tomczyk (scenarzysta, literat).

Ogłoszenie o konkursie

Stypendia w ramach Konkursu na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski, dalej zwanego „Konkursem” przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1.

Organizatorem Konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).

Przedmiotem Konkursu są stypendia, przyznawane osobom fizycznym na realizację projektu stypendialnego polegającego na stworzeniu scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski.

Celem konkursu jest pozyskanie przez Organizatora zarówno gotowych scenariuszy, jak
i pomysłów na scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych opowiadających historię Polski. Tematyka realizowanych w trakcie stypendium prac literackich powinna odnosić się do istotnych wydarzeń historycznych kształtujących współczesną tożsamość Polaków.

Organizatorzy pragną przy tym, by scenariusze nie były jedynie artystyczną wizją przeszłości, lecz – opierając się na prawdziwych wydarzeniach lub ich kompilacji – prezentowały polską narrację historyczną w sposób atrakcyjny, zgodny ze współczesnymi trendami kultury popularnej i sztuki filmowej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy

W pierwszym etapie Konkursu spośród nadesłanych wniosków wyłonionych zostanie do pięćdziesięciu stypendystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 3.000 zł brutto
z przeznaczeniem na  stworzenie treatmentu (zarysu) scenariusza filmu.

W drugim etapie Konkursu, spośród stworzonych treatmentów wyłonionych zostanie do 5 stypendystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 50.000 zł brutto z przeznaczeniem na stworzenie, w oparciu o przedstawiony wcześniej treatment, pełnego scenariusza filmu.

Termin składania wniosków upływa z dniem 12 września 2016 r.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Konkurs stypendialny na scenariusz filmu fabularnego z zakresu historii Polski”) należy złożyć osobiści w siedzibie NCK przy ul. Płockiej 13 w Warszawie – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, w godzinach urzędowania (od 8.00 do 16.00) albo przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01 – 231 Warszawa.

W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

Warunki udziału w konkursie:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:

 1. aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 2. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium;
 3. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie 7 dni od zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium w pierwszym etapie Konkursu zapada w terminie do dnia 21 października 2016 r. Decyzja o przyznaniu stypendium w drugim etapie Konkursu zapada w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z Działem Edukacji NCK: tel. (22) 444 10 21, , e-mail: konkurs@nck(dot)pl

Harmonogram Konkursu Stypendialnego:

13 lipca 2016 - termin ogłoszenia konkursu

do 12 września 2016 - termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski składane są do Narodowego Centrum Kultury (NCK).

12.09 – 19.09.2016 - czas oczekiwania na wnioski wysłane pocztą oraz weryfikacja zgodności złożonych wniosków.

20.09 – 12.10.2016 - czytanie wniosków przez Komisję Konkursową.

13 października  2016 - komisja przekazuje ministrowi listę do 50 najlepiej ocenionych wniosków

do 21 października 2016 - decyzja ministra o przyznaniu stypendium

do 18 listopada 2016 - termin złożenia treatmentów

21.11 – 12.12.2016 - czas na przeczytanie treatmentów przez Komisję Konkursową w ramach II etapu Konkursu stypendialnego,

12-14 grudnia 2016 - obrady Komisji konkursowej (komisja wyłoni od do 5 kandydatów do stypendium II stopnia).

do 20 grudnia 2016 - decyzja ministra w przedmiocie przyznania stypendium II

do 30 grudnia 2016 - zawarcie umów na Stypendia II

29.12.2016 – 29.05.2017 - wypłata stypendiów II

do 30 maja 2017 - stypendyści II etapu zobowiązani są dostarczyć gotowe scenariusze filmu.

do 15 czerwca 2017 - Komisja Konkursowa przedkłada ministrowi oceny oraz wyniki konkursu.

23 czerwca 2017 - oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu stypendialnego.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia
  Regulamin Konkursu
   
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
  wzór Wniosku
   
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
  wzór Umowy stypendialnej zawieranej ze Stypendystą pierwszego etapu konkursu stypendialnego
   
 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu
  wzór Umowy stypendialnej zawieranej ze Stypendystą drugiego etapu konkursu stypendialnego
   
 5. Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu
  Regulamin pracy Komisji


 powrót