Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

10-05-2011

Prezentacja Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego odbyła się 10 maja br. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Założenia dokumentu przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleń, która zademonstrowała też specjalną stronę internetową służącą do przeprowadzenia konsultacji.

Wiceminister Monika Smoleń przedstawia projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Fot. Danuta Matloch

Wiceminister Monika Smoleń przedstawia projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Fot. Danuta Matloch

W trakcie konferencji zaprezentowano 4 obszary SRKS: „Postawy i kompetencje społeczne”, „Współdziałanie i partycypacja”, „Komunikacja społeczna” oraz „Potencjał kulturowy i kreatywny”.

Następnie odbył się panel dyskusyjny pt. „Po co nam kapitał społeczny? Czy jesteśmy na niego gotowi?- realizacja Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego”. Panel był moderowany przez prof. Barbarę Fatygę z Zakładu Metod Badania Kultury Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyli w nim: wicemminister Monika Smoleń, prof. Janusz Czapiński z Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Zina Jarmoszuk - dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN, Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Dominik Skoczek - dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN, Krzysztof Więckiewicz- dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, Jakub Wygnański- Stowarzyszenie Klon/Jawor, Magdalena Kopczyńska – Zych zastępca dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN oraz Aleksandra Lisek - zastępca dyrektora Departamentu Strategii MEN.

Dyskusja dotyczyła przede wszystkim filozofii Strategii, jej struktury, użyteczności i zawartości. Paneliści , a także zabierający głos uczestnicy konferencji podkreślali ogromną wagę tego, że kapitał społeczny znalazł swe miejsce w dokumentach rządowych i to na tak ważnym miejscu- jako podmiot strategii horyzontalnej. Zwracali uwagę na wielowątkowość Strategii, jej rozległość i co za tym idzie -mnogość działań w niej zaprojektowanych. Dodawali przy tym, że nieoczekiwanie może to stać się jej słabością. Działania powinny mieć bowiem wyraźną hierarchię oraz uwzględnić zadania niezbędne i drugoplanowe. Strategia powinna mieć także mocniej zarysowaną misję i przystępniejszy język. Zaproponowano kilka rozwiązań - zdaniem panelistów - ułatwiających jej realizację.

Dyskusja była momentami gwałtowna, lecz - jak wspólnie pokreślili uczestnicy- świadczy to wyłącznie o randze poruszanego problemu.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego jest jedną z 9-ciu horyzontalnych strategii rozwoju kraju, powstających w odpowiedzi na kluczowe wyzwania rozwojowe, zidentyfikowanych w Raporcie „Polska 2030” (przygotowanym przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP). Koordynatorem Strategii jest minister kultury i dziedzictwa narodowego, jednak przygotowanie dokumentu wykracza poza resortowe podziały — Strategia powstaje w szerokiej międzysektorowej i międzyresortowej współpracy, w szczególności z ministerstwami edukacji narodowej oraz pracy i polityki społecznej. Znaczącą rolę w przygotowaniu dokumentu należy przypisać także organizacjom obywatelskim.

Dla każdego z 4 obszarów SRKS przeprowadzono szczegółową diagnozę obecnej sytuacji. Na tej podstawie zostały sformułowane wyzwania rozwojowe, a następnie cel strategiczny, jakim jest wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Celami operacyjnymi są: kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji; poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne, usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy; rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego.

Konsultacje społeczne Strategii trwają od 8 kwietnia br. Do 8 maja tekst dokumentu ze stworzonej w tym celu strony ks.mkidn.gov.pl pobrało ponad 1000 osób.

Debata między autorami SRKS a środowiskami związanymi z jego poszczególnymi obszarami jest celem cyklu spotkań konsultacyjnych. Informacje o ich organizacji są dostępne w zakładce aktualności.

Na podstawie zgłoszonych do 31.maja br. uwag zostanie przygotowany raport, który będzie opublikowany na stronie nie wcześniej niż 15 dni po zakończeniu konsultacji.powrót