Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii Narodowej w Warszawie

10-08-2012

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis wymagań wobec kandydatów oraz procedury rekrutacyjnej.

I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane muzyczne, artystyczne lub humanistyczne, (atutem będzie dodatkowe wykształcenie z zakresu ekonomii, prawa lub zarządzania);
 2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe;
 3. Co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych  w sferze kultury (preferowane instytucje kultury bądź inne podmioty publiczne o profilu muzycznym);
 4. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć artystycznych o randze międzynarodowej, wsparte międzynarodowymi kontaktami;
 5. Znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;
 6. Umiejętności kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie oraz umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 7. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego (wymagana znajomość języka angielskiego);
 8. Dobry stan zdrowia;
 9. Niekaralność w zakresie określonym w punkcie II.

II. Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:

 1. Pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Filharmonii Narodowej w Warszawie;
 2. Pisemne opracowanie koncepcji kierowania Filharmonią Narodową w perspektywie 3–5 lat w aspekcie zarządzania i kształtowania profilu artystycznego instytucji narodowej (do 10 stron A4), uwzględniające wizję łączenia bądź rozdzielności funkcji dyrektora oraz zastępcy ds. artystycznych;
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią;
 4. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (w tym ewentualne rekomendacje);
 5. Udokumentowany i potwierdzony co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sferze kultury (zaświadczenia lub świadectwa pracy);
 6. Odpisy dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach;
 7. Wykaz zrealizowanych projektów, ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych itp. dokumentujący dorobek kandydata;
 8. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
 11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego;
 12. Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje;
 13. Adres do korespondencji elektronicznej.

III. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS – Filharmonia Narodowa. NIE OTWIERAĆ”  na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, Biuro Kadr i Szkolenia lub składać  – adres jak wyżej, w terminie do 15 października 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego).

IV. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Filharmonii Narodowej udziela:

Departament Narodowych Instytucji Kultury
tel. (22) 42-10-157; e-mail: dik@mkidn.gov.pl

V. Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w ciągu 45 dni po upływie terminu ich złożenia.

VI. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.powrót