MKIDN: to standardowa procedura departamentu nadzorującego muzea

29-04-2019

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jeszcze raz informuje – w związku z pojawiającymi się i powielanymi w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami - że dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie nie był wzywany do ministerstwa w sprawie reorganizacji Galerii Sztuki XX i XXI Wieku, co zresztą sam przyznaje w wydanym dzisiaj oświadczeniu. Sprawa ta nie była również przedmiotem zainteresowania kierownictwa MKIDN. 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, to właśnie dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i to on ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji. Oznacza to, że, wbrew powszechnemu przekonaniu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie kieruje bezpośrednio pracami i nie steruje polityką wystawienniczą ani repertuarową instytucji kultury. Należy to do wyłącznej kompetencji dyrektora instytucji, który odpowiada za kształt i przekaz prezentowanych ekspozycji. 

Natomiast departamenty merytoryczne ministerstwa, w ramach nadzoru sprawowanego nad instytucjami kultury, których organizatorem lub współorganizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rutynowo zwracają się do dyrektorów instytucji podległych o stanowisko lub wyjaśnienie w sprawach skarg i wniosków obywateli, które wpływają do MKIDN. To oczywista i standardowa procedura. Tylko w 2018 r. do Departamentu Dziedzictwa Kulturowego wpłynęło łącznie 245 skarg i wniosków obywateli w sprawach muzeów i instytucji nadzorowanych przez departament. Sprawa Galerii Sztuki XX i XXI Wieku Muzeum Narodowego w Warszawie to jedna z wielu spraw procedowanych w opisany sposób przez departament. 

Poniżej załączamy korespondencję dokumentującą przebieg sprawy (warto zwłaszcza zwrócić uwagę na przedstawiony w liście zaniepokojonej matki opis traumatycznych doświadczeń młodego zwiedzającego oraz na daty poszczególnych pism).  


List zaniepokojonej matki

List MKiDN do MNW

Odpowiedź MNW do MKiDNpowrót