Nabór do trzeciej edycji Programu Wieloletniego KULTURA+, priorytet „Digitalizacja”

21-03-2013

Do 30 kwietnia br. państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz Archiwa Państwowe mogą składać projekty konkursowe do kolejnej edycji uchwalonego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego KULTURA+, priorytet „Digitalizacja”. Jego tegoroczny budżet wynosi 17 mln złotych.

Głównym celem priorytetu jest digitalizacja zasobów kultury poprzez zakup sprzętu, sam proces  digitalizacji  oraz  cyfrowe  upowszechnianie  zdigitalizowanych  zbiorów audiowizualnych, bibliotecznych, muzealnych, zabytków oraz archiwalnych. Założeniem jest poszerzenie i ułatwienie dostępu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast, do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu. Priorytet jest częścią Programu Wieloletniego Kultura+, którego podstawowym założeniem jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze społeczności lokalnych.

W tegorocznym konkursie katalog kosztów kwalifikowanych rozszerzono o możliwość finansowania prac remontowych w przypadku projektów inwestycyjnych oraz  wnioskowania o środki na weryfikację efektów projektu i kontrolę jakościową. Dodatkowo zaktualizowane zostały Katalogi Praktyk i Standardów Digitalizacji dla poszczególnych grup zasobów.

Do tej pory, w poprzednich edycjach konkursu, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego blisko 80 projektów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 38 mln zł. Stworzono dzięki temu ponad 30 nowych pracowni digitalizacyjnych oraz zdigitalizowano ponad 2 miliony obiektów.

Szczegółowe zasady aplikowania do Priorytetu oraz wszystkie niezbędne formularze dostępne są w portalu operatora, czyli Narodowego Instytutu Audiowizualnego, w zakładce „Digitalizacja”: www.nina.gov.pl/digitalizacja

Narodowy Instytut Audiowizualny jest jednym z 5 Centrów Kompetencji, prowadzących zadania digitalizacyjne (materiały audiowizualne). Pozostałe to: Biblioteka Narodowa (materiały biblioteczne), Narodowy Instytut Dziedzictwa (zabytki i muzealia), Narodowy Instytut Audiowizualny (materiały audiowizualne) i Narodowe Archiwum Cyfrowe (materiały archiwalne) oraz Narodowy  Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ( zbiory muzealne). Instytucje te wdrażają zmiany technologiczne dotyczące digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych, koordynują ich gromadzenie i przechowywanie, edukują  kadry instytucji kultury prowadzących digitalizację oraz udostępniają i promują  zasoby cyfrowe.powrót