Nabór wniosków w ramach programu HERITAGE PLUS

25-02-2014

Od 3 marca do 28 kwietnia br. potrwa nabór wniosków wstępnych w konkursie na dofinasowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH). Konkurs ogłaszają Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Ogłoszenie dotyczy składania wniosków wstępnych (pre-proposals) w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym, w szczególności materialnym, ale z uwzględnieniem powiązanych aspektów dziedzictwa niematerialnego i cyfrowego.

Konkurs Heritage Plus jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 15 państw uczestniczących w programie oraz Komisję Europejską, a jego łączny budżet wynosi 9 mln EUR. Przyjęty w nim model finansowania zapewni wsparcie dla najbardziej wartościowych projektów. Projekty badawcze nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy.

Tematy badawcze zostały zaczerpnięte z Programu Badań Strategicznych dla Inicjatywy Wspólnego Planowania w obszarze „Dziedzictwo Kulturowe a Zmiana Globalna” (Strategic Research Agenda for the Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change) http://www.jpi-culturalheritage.eu/2014/02/strategic-research-agenda-sra

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

1. Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przejawów dziedzictwa niematerialnego (Safeguarding tangible cultural heritage and its associated intangible expressions)

2. Zrównoważone strategie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym (Sustainable strategies for protecting and managing cultural heritage)

3. Użytkowanie i adaptacja wszelkich form dziedzictwa kulturowego (Use and re-use of all kinds of cultural heritage)

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Belgia, Cypr, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy.

Zespoły badawcze z w/w krajów muszą spełniać wymogi formalne określone zarówno w wytycznych programu HERITAGE PLUS, jak również ustalone w krajowych kryteriach przez państwa członkowskie.

Regulamin konkursu dla wnioskodawców z Polski określający krajowe kryteria zostanie opublikowany na stronie internetowej 3 marca br. wraz z odnośnikami do adekwatnych materiałów określających kryteria krajowe pozostałych państw uczestniczących w programie.  

Konkurs Heritage Plus jest dwuetapowy, a najważniejsze terminy przedstawia poniższa tabela:

Procedura

Termin

Ogłoszenie konkursu i nabór wstępnych wniosków

3 marca 2014

Zakończenie naboru wniosków wstępnych

28 kwietnia 2014 godz.18:00

Zaproszenie do składania pełnych wniosków przez wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie ocenione w pierwszym etapie konkursu.

sierpień 2014

Zakończenie naboru pełnych wniosków

październik 2014

Decyzja o przyznaniu dofinansowania

luty 2015

Rozpoczęcie projektów badawczych

od kwietnia 2015

Informacji nt. udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają: Paulina Florjanowicz - Pełnomocnik dyrektora ds. relacji międzynarodowych - Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pflorjanowicz@nimoz(dot)pl oraz Radosław Brudnicki- Punkt kontaktowy ds. Heritage Plus - Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów rbrudnicki@nimoz(dot)pl, tel. (22) 256 96 21, tel. kom. 721 121 220.

 

 powrót