Nieformalne spotkanie ministrów ds. kultury i audiowizualnych w Brukseli

09-10-2010

Podsekretarz Stanu Monika Smoleń w dniach 7-8 października br. wzięła udział w nieformalnym spotkaniu ministrów Unii Europejskiej ds. Kultury oraz ds. Audiowizualnych. Posiedzenie zorganizowane zostało w Brukseli przez Prezydencję belgijską w Radzie Unii Europejskiej. W części spotkania dotyczącej kultury, Ministrowie dyskutowali na temat roli, jaką mają do odegrania przemysły kultury i kreatywne w europejskiej polityce innowacyjności. Po spotkaniu Prezydencja przekazała deklarację, wzywającą Państwa Członkowskie i Komisję Europejską do wzmocnienia miejsca kultury i kreatywności w realizacji Strategii EU 2020 (Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu), w szczególności w kontekście jej Inicjatyw Flagowych, oraz w przyszłej europejskiej polityce innowacyjności. Treść deklaracji zgodna jest z podejmowanymi od początku 2011 r. przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysiłkami na rzecz zapewnienia kulturze i kreatywności należnego jej miejsca w Strategii EU 2020. W części spotkania dotyczącej spraw audiowizualnych, ministrowie dyskutowali na temat wytycznych zawartych w Komunikacie Komisji Europejskiej ws. Kina (Cinema Communication). W obu spotkaniach poza przedstawicielami Państw Członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej wzięli udział przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Ponadto, Podsekretarz Stanu Monika Smoleń w dniu 8 października br. odbyła w Brukseli również następujące spotkania:powrót