NIMOZ został piątym Centrum Kompetencji

10-01-2013

Wspieranie muzeów w zakresie digitalizacji -  to jedno z zadań Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Wraz z początkiem tego roku instytucja stała się Centrum Kompetencji -  obok Biblioteki Narodowej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa , Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Od 2009 r. na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego zadania digitalizacyjne prowadzą Centra Kompetencji: Biblioteka Narodowa (materiały biblioteczne), Narodowy Instytut Dziedzictwa ( zabytki i muzealia), Narodowy Instytut Audiowizualny ( materiały audiowizualne) i Narodowe Archiwum Cyfrowe ( materiały archiwalne). Instytucje te wdrażają zmiany technologiczne dotyczące digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych, koordynują ich gromadzenie i przechowywanie, edukują  kadry instytucji kultury prowadzących digitalizację oraz udostępniają i  promują  zasoby cyfrowe.

W momencie uchwalenia Programu Wieloletniego Kultura+ (12 października 2010 r.), kompetencje związane z digitalizacją zbiorów muzealnych zostały powierzone Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa. Instytucja ta miała za zadanie zarządzanie oraz koordynację działań w zakresie digitalizacji zabytków. Pojęcia zabytków oraz zbiorów muzealnych nie są jednak tożsame i wymagają różnych metod archiwizacji, opisu oraz digitalizacji zbioru.  

W wyniku utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zasadne okazało się włączenie do Programu instytucji, która w zakresie swoich zadań statutowych jest w stanie realizować te cele jako Centrum Kompetencji ( NIMOZ  prowadzi takie prace już od roku 2011). Oficjalne powołanie instytucji jako Centum Kompetencji nastąpiło 1. stycznia br. – w związku z aktualizacją Programu Wieletniego Kultura +.

Wspieranie  działań digitalizacyjnych w instytucjach kultury jest jednym z najważniejszych działań MKiDN. W roku 2010, w ramach Programu Ministra  „Zasoby cyfrowe”, na działania z tym związane przeznaczono 20 mln zł. Istotnym elementem finansowego wsparcia jest uruchomiony w roku 2011 Program Wieloletni KULTURA+, którego jeden z priorytetów - „Digitalizacja” w latach 2011-2015 wynosi  120 mln zł.

Do pobrania:
Działalność MKiDN w zakresie digitalizacji

http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2012/20120315_digitalizacja_MKiDN.pdfpowrót