OGŁOSZENIE

04-08-2020

Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje jednej osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej.

Przedmiot umowy:

Wykonywanie zadań zleconych kancelarii ogólnej urzędu polegających na wprowadzaniu do systemu teleinformatycznego skanów i metadanych rejestracji umów, sprawozdań z programu stypendialnego "Kultura w sieci", stypendiów z budżetu Ministra oraz pomocy socjalnej wraz z rejestracją informatycznych nośników danych.

Ponadto do zadań ww. osoby będzie należała obsługa urządzeń biurowych oraz wykonywanie innych czynności o charakterze pomocniczym na rzecz Biura Dyrektora Generalnego.

Zakres umowy cywilno-prawnej:

Umowa obejmuje wsparcie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników Wydziału Administracyjnego BDG.

Planowany termin na realizację umowy cywilno-prawnej: 1 września – 31 grudnia  2020 r.

Wymagania związane z realizacją umowy cywilno-prawnej

Wymagania niezbędne

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty: Formularz ofertowy, Curriculum vitae, Oświadczenie – informacja dla osób, od których zbierane są dane.

Termin składania dokumentów: 10 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00

Miejsce składania dokumentów: Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów
w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl

W tytule e-maila prosimy o zapis: „Oferta_Kancelaria”.

Kryteria wyboru: Cena nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi pod kątem spełniania określonych powyżej wymagań oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie oraz określone predyspozycje do realizacji zadania.

Inne : Odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszego postępowania zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej nadawcy. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.
powrót