Ogłoszenie

10-08-2020

Departament Finansowy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poszukuje osoby do wykonywania zadania w ramach umowy cywilno-prawnej pn. Wsparcie procesu wdrażania III edycji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG 2014-2021) w Wydziale VI w Departamencie Finansowym dotyczącego koordynowania projektów w ramach Działania 2 z ramienia resortu kultury.

Przedmiot umowy:

Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operatora Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” III edycji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG 2014- 2021), w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego procesu zarządzania i wdrażania MF EOG 2014-2021, poprzez wsparcie procesu realizacji, rozliczania i kontroli projektów w ramach Działania 2 w Wydziale VI w Departamencie Finansowym,

poprzez wykonywanie czynności polegających w szczególności na:

- weryfikacji i analizie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym dokumentacji projektowej tj. wniosku aplikacyjnego wraz ze wszystkim załącznikami, niezbędnymi do sporządzenia umowy finansowej;

- przygotowanie (w oparciu o opracowane przez MKiDN wzory) umów finansowych o dofinansowanie projektów w ramach Programu;

- weryfikacji składanych przez beneficjentów wniosków o zmiany w projektach, przygotowaniu we współpracy z beneficjentami aneksów oraz aktualizacji załączników do umów finansowych w ramach Programu „Kultura” III edycji MF EOG 2014-2021;

- weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym przedkładanych przez beneficjentów Programu raportów okresowych wraz z załącznikami;

- udział w przygotowywaniu wniosków na wypłatę środków w formie zaliczki oraz refundacji na rzecz beneficjentów Programu;

- przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji w zakresie zidentyfikowanych w projektach nieprawidłowości oraz informowaniu o wykrytych nieprawidłowościach zgodnie ze swoimi zadaniami; - przygotowywaniu niezbędnych informacji w zakresie planowania i zapotrzebowania na środki w budżecie;

- weryfikacji postępu wdrażania projektów w osiąganiu oczekiwanych rezultatów, m.in. poprzez sporządzanie corocznej analizy ryzyka w projektach i wybór zadań podlegających kontroli na miejscu realizacji projektów;

- wprowadzaniu danych do bazy dla perspektywy finansowej MF EOG 2014-2021 zgodnie z zakresem zadań;

- przygotowywaniu przy wsparciu obsługi prawnej decyzji określającej kwoty podlegające zwrotowi w ramach MF EOG 2014-2021;

- analizie informacji pokontrolnych (dotyczy kontroli przeprowadzonych przez OP) w zakresie zadań DF;

- udziale w opiniowaniu projektów porozumień zawieranych pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za realizację MF EOG 2014-2021, wzorów umów, projektów aktów prawnych, wytycznych i innych dokumentów dotyczących realizacji MF EOG i NMF 2014-2021;

- współpracy roboczej z innymi zaangażowanymi w procesy wdrażania MF EOG 2014- 2021 komórkami organizacyjnymi MKiDN oraz KPK/BMF (Ministerstwo Finansów/Ministerstwo Funduszy i PR);

- przeprowadzeniu kontroli na miejscu/kontroli na próbie dokumentów;

- innych niezbędnych czynnościach w celu poprawnego wykonywania obowiązków nałożonych na Departament Finansowy Wydział VI, w wyżej wymienionym zakresie (zgodne z procedurami obowiązującymi dla Programu) w tym m.in. kontakty telefoniczne i mailowe z beneficjentami, sporządzanie niezbędnej korespondencji pisemnej itp.

Zakres umowy cywilno-prawnej:

Umowa obejmuje wsparcie realizacji, rozliczania oraz kontroli projektów w ramach MF EOG 2014-2021 dla Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Szczegółowe warunki, dotyczące realizacji zlecenia zostaną ustalone w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przewiduje się 1 umowę na 2 projekty, 4 umowy na 3 projekty.

Lista projektów do dofinansowania:
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/topics/ocena-merytoryczna-wnioskow-do-dzialania-2- zakonczona-2.php

Termin na realizację umowy cywilno-prawnej: październik 2020 r. – maksymalnie do 30 kwietnia 2024 r.

Wymagania związane z realizacją umowy cywilno-prawnej

Wymagania niezbędne 

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty:

1. CV,
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji umowy,
3. wypełniony formularz oferty.

Termin składania dokumentów: 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, do godz. 16.15.

Miejsce składania dokumentów: Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kwieszczynska@mkidn.gov.pl W tytule e-maila prosimy o zapis: „Oferta_wsparcie_DF-VI – Działanie 2”.

Kryteria wyboru:

MKiDN zastrzega sobie unieważnienie przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny i informowania o tym fakcie osób, które złożyły dokumenty.


Załącznik nr 1 Formularz ofertowy osoba fiz
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy firma
Załącznik nr 2 Informacja do umów cywilnoprawnych

Zgodnie z informacją podaną w ogłoszeniu, MKiDN unieważnia przedmiotowe postępowanie.powrót