Ogłoszenie

27-08-2020

Cenowe zapytanie ofertowe

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Mecenatu Państwa poszukuje czterech osób  do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej i zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty zgodnie z  załączonymi informacjami.

Przedmiot umowy:

Zakres umowy cywilno-prawnej:

Umowa obejmuje wsparcie realizacji zadań wykonywanych przez Departament Mecenatu Państwa Zespół ds. Stypendiów i Nagród dotyczących przyznawania pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury i budżetu państwa (w szczególności przedmiotem umowy będzie weryfikacja kompletności złożonych dokumentów, kontakt z wnioskodawcami w zakresie ewentualnych uzupełnień i korekt, przygotowywanie szczegółowych analiz i zestawień na posiedzenia komisji socjalnej, tworzenie baz danych, obsługa EZD w zakresie pomocy socjalnej).

Termin na realizację umowy cywilno-prawnej: 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

 1. Wykonawca, aby mógł ubiegać się o niniejsze zamówienie musi złożyć następujące dokumenty:

Termin składania ww. dokumentów: 3 września 2020 roku do godz.16.00.

Miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć  drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: dmp@mkidn(dot)gov(dot)pl   w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 3 września 2020 roku do godz. 16.00.

Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów lub złożenie ich po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Na podstawie powyżej wymienionych dokumentów Zamawiający dokona dalszej oceny złożonych ofert w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w treści CV lub w Formularzu ofertowym takich informacji, które mogą zostać punktowane zgodnie z poniżej wskazanymi opisami.

 1. Wymóg minimalny, który musi spełnić Wykonawca:
 1. Kryteria oceny ofert:

Uwaga: Informacje dot. dodatkowego doświadczenia, które mogą stanowić podstawę do przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie”  muszą wynikać z treści CV lub z treści Formularza ofertowego.

 1. Opis oceny ofert oraz  wyboru ofert najkorzystniejszych:
 1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokona oceny kompletności złożonych dokumentów,   o których mowa w pkt. 1,  tj. czy Wykonawca złożył: CV, Formularz ofertowy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą podlegały dalszej ocenie.
 2. Następnie Zamawiający oceni (tylko oferty kompletne) pod kątem spełniania minimalnego wymogu tj. posiadania przez Wykonawcę umiejętności  obsługi pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)  na poziomie średniozaawansowanym.

Jest to wymóg minimalny, który musi spełnić każdy z Wykonawców składających ofertę. Niewykazanie spełniania ww. wymogu będzie powodowało odrzucenie oferty.

 1. Jeżeli Wykonawca potwierdzi w swojej ofercie spełnianie wymogu minimalnego, o którym mowa powyżej,  to oferta zostanie w dalszej kolejności poddana ocenie w kryterium „Doświadczenie” , „Rozmowa kwalifikacyjna” oraz „Cena oferty”.

Zamawiający będzie przyznawał punkty wg poniżej opisanych zasad.

Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w kryterium „Doświadczenie” jeżeli wykaże, że posiada:

- co najmniej roczne doświadczenie pracy w administracji z okresu ostatnich 5 lat – 5 pkt;

- umiejętności i  doświadczenie  pracy w systemie EZD – 25 pkt.

 

Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w kryterium  „Rozmowa kwalifikacyjna”, jeżeli wykaże następujące kompetencje/umiejętności/predyspozycje:

- komunikatywność – maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów -  do 5 pkt;

- umiejętności analityczne – maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów do 5 pkt;

- znajomość zasad przyznawania pomocy socjalnej - maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów - do 5 pkt.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Zamawiający zada wszystkim Wykonawcom takie same pytania oraz na podstawie uzyskanych odpowiedzi (treści, sposobu oraz płynności w komunikacji, wykazanej wiedzy) przyzna punkty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych drogą telefoniczną wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru telefonu. O terminie przeprowadzenia rozmowy telefonicznej Wykonawca zostanie wcześniej poinformowany.

Nie wykazanie dodatkowych kompetencji skutkuje brakiem przyznania punktów.

Zamawiający przeliczy przyznane danemu Wykonawcy punkty (sumę uzyskanych punktów w ramach kryterium „Doświadczenie” oraz „Rozmowa kwalifikacyjna”) wg poniższego wzoru:

Liczba punktów oferty badanej w danym kryterium

---------------------------------------------------------------- x 100 x 40% = liczba punktów

Najwyższa liczba punktów w danym kryterium

spośród ofert złożonych w postępowaniu

 

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „Cena oferty” i przyzna pkt wg poniższego wzoru:

Łączna cena oferty brutto  z najniższą ceną

----------------------------------------------------------------------x 100 x 60% = liczba punktów

Łączna cena brutto w PLN oferty badanej

 

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę określoną w ustawie z dnia 9 maja 2014r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 178).

Do porównania Zamawiający przyjmie cenę brutto za cały okres świadczenia usługi tj. za okres 4 miesięcy.

Zamawiający udzieli zamówienia 4 Wykonawcom, których oferty odpowiadać będą wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i zajmą 4 pierwsze miejsca (tj. otrzymają najwyższe łączne  wartości punktowe przyznane w ramach ustalonych kryteriów oceny) wg sporządzonej listy rankingowej.

Zamawiający będzie liczył punkty w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

 1. Etapy procedowania:
 1. ocena kompletności złożonych przez Wykonawców dokumentów;
 2. ocena spełniania przez Wykonawców  wymogu minimalnego;
 3. przyznanie punktów dodatkowych (uzyskanych w ramach dodatkowych kompetencji oraz uzyskanych z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej) oraz przyznanie punktów za cenę złożonej oferty;
 4. sporządzenie listy rankingowej złożonych ofert pod kątem łącznej ilości przyznanych punktów
 5. wybór Wykonawców oraz zawarcie umów.
 1. Inne informacje:

W tytule e-maila prosimy o zapis: „Oferta-umowa cywilno-prawna CENOWE ZAPYTANIE OFERTOWE”. Szczegółowe warunki, dotyczące realizacji zlecenia zostaną ustalone w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do cenowego zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami oraz w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności, do nie rozstrzygnięcia przedmiotowej rekrutacji.

 1. Klauzula dot. RODO

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa
powrót