Ogłoszenie o dialogu technicznym

08-05-2018

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa, NIP 526-03-08-476, REGON 274068

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa,

Osoba wyznaczona do kontaktu: Artur Budziński
tel.:+48(22) 42-10-593
fax:+48(22) 828-87-73

Email: dialog_techniczny2018@mkidn(dot)gov(dot)pl

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć́ dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę przygotowania i udostępnienia Systemu ds. Obsługi Programów i Stypendiów MKiDN”

III. PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

 1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Usługa przygotowania i udostępnienia Systemu ds. Obsługi Programów i Stypendiów MKiDN.
 2. System ma pełnić rolę wspierającą przy procesie składania wniosków do:
  1. Programów MKiDN
  2. Programów stypendialnych
  3. Programów dotacyjnych realizowanych przez instytucje podległe MKiDN
 3. Oczekiwane funkcjonalności systemu:
  1. Elektroniczna skrzynka podawcza i generator wniosków obsługujący elektroniczny nabór
  2. Wsparcie procesu oceny i wyboru złożonych projektów
  3. Wsparcie procesu podpisywania umów, wypłaty środków i rozliczania przyznanych dofinansowań
  4. Wsparcie prezentacji informacji o przyznanych dofinansowaniach
  5. Funkcje pozwalające na analizę złożonych wniosków (ilościową i jakościową).
 4. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie Usługi realizujące obsługę i funkcje Systemu ds. Obsługi Programów i Stypendiów MKiDN.

V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

 1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
 3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż̇ polski powinny być́ dołączone tłumaczenia na język polski.
 4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie wymiany korespondencji elektronicznej i papierowej a także spotkać indywidualnych i grupowych.
 5. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na [20.07.2018]

VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego” składają̨ prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
 2. Zgłoszenia można składać́:
 1. a)  osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
 2. b)  Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dialog_techniczny2018@mkidn(dot)gov(dot)pl.
 3. Termin składania zgłoszeń́: [21.05.2018] Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
 4. Zamawiający nie przyjmie zgłoszeń złożonych po terminie wyznaczonym na ich składanie wskazanym w VI.3  

Do pobrania:powrót