Ośmiu beneficjentów z Mazowsza z dofinansowaniem w ramach POIiŚ

18-10-2017

Uroczyste podpisanie 8 umów na dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. zdjęcie Danuty Matlochfot.: Danuta Matloch

Uroczyste podpisanie 8 umów na dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. zdjęcie Danuty Matlochfot.: Danuta Matloch

Uroczyste podpisanie 8 umów na dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. zdjęcie Danuty Matlochfot.: Danuta Matloch

 

Przedstawiciele ośmiu beneficjentów podpisali umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, VIII oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Uroczystość z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego odbyła się 18 października 2017 r. w siedzibie MKiDN.

Łączna wartość dofinasowania ze środków unijnych w umowach, które zostaną podpisane to: 72.648.381,57 zł. Natomiast dofinansowanie w ramach środków pochodzących z budżetu Państwa wynosi: 13.085.421,03 zł. Powyższe dofinasowanie zostało przyznane w ramach V konkursu dla beneficjentów Mazowsza.

Infrastruktura zabytkowa

Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Warszawie otrzymała blisko 16 mln zł ze środków unijnych na realizację projektu: „Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do zasobów kultury”. Całkowity koszt realizacji przekracza 20 mln zł. W ramach projektu zaplanowano prace remontowo-budowlane i konserwatorskie, obejmujące konserwację, renowację, rewaloryzację, modernizację i adaptację historycznego obiektu Kościoła Wszystkich Świętych. Celem jest zachowanie dotychczasowych funkcji obiektu zabytkowego, a także nadanie mu nowych funkcji użytkowych z przeznaczeniem na cele kulturalne i edukacyjne.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie będzie realizować projekt: „STAJNIE PEGAZA. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Adaptacja obiektu do potrzeb ekspozycyjnych i edukacyjnych wraz z wprowadzeniem rozwiązań efektywnych energetycznie”. Całkowity koszt realizacji przekroczy 11 mln zł. Dofinansowanie wyniesie: 8,8 mln zł, w tym ponad 7mln zł ze środków unijnych. Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa modernizacja, remont i konserwacja budynku Stajni Kubickiego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby ekspozycyjne, recepcyjne, komercyjne i biurowe.

Kolejny dofinansowany projekt to: „Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Etap II”. Całkowity koszt realizacji wyniesie 11,7 mln zł, otrzymane dofinansowanie to: 9,4 mln zł, w tym 7,5 mln zł ze środków unijnych. Projekt zakłada stworzenie nowych przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez nadbudowę tarasów wewnętrznych gmachu Teatru Wielkiego – Opery Narodowej i stworzenie w wyniku inwestycji nowych sal prób. Ich budowa pozwoli na znaczące rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej TW-ON m.in. poprzez znaczące zwiększenie ilości spektakli oraz działania z zakresu edukacji artystycznej tancerzy baletowych, zajęcia edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i dzieci oraz ofertę o charakterze rozrywkowym.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie będzie realizować projekt: „Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”. Całkowity koszt realizacji to 19,5 mln zł, dofinansowanie przekroczy 16 mln zł, w tym 12,8 mln zł ze środków unijnych. Przedmiotem inwestycji jest odbudowa zabytkowych piwnic oraz przebudowa budynku rektoratu z zagospodarowaniem terenu. Odgruzowane pomieszczenia na kondygnacji podziemnej zostaną przeznaczone na sale wystawowe. Dzięki kompleksowemu udostępnieniu przestrzeni, dotychczas zamkniętych dla gości Uczelni, wszyscy zwiedzający zyskają dostęp do unikalnych zbiorów oraz będą mogli w pełniejszy sposób zapoznać się ze sztuką, eksponatami zgromadzonymi w Muzeum oraz księgozbiorem.

Infrastruktura niezabytkowa

Blisko 21,5 mln zł dofinansowania, w tym ponad 17 mln zł ze środków unijnych przeznaczono na projekt „Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową”. Całkowity koszt realizacji to: 21.7 mln zł. Głównym celem projektu jest poprawienie warunków prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej ZPSM oraz CEA, stworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej o wysokim standardzie oraz poszerzenie i zapewnienie jak najlepszych warunków do realizacji edukacji muzycznej, uwzględniającej praktykę koncertową w obiekcie posiadającym odpowiednie właściwości akustyczne.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina będzie realizować projekt „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”. Całkowity koszt realizacji przekracza 13 mln zł, dofinansowanie wynosi 9,6 mln zł, w tym 7,6 mln zł ze środków unijnych. Projekt przewiduje przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej znajdujących się w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym – edukacji artystycznej.

Sprzęt i wyposażenie

Gmina Grodzisk Mazowiecki otrzymała dofinansowanie na realizację projektu: „Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim”. Całkowity koszt realizacji to: 3,2 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych przekracza 2 mln zł. Projekt zakłada kompleksowe wyposażenie obiektów kulturowych oraz rozszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. Obejmuje on obiekty gminnych jednostek: Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki i Bibliotekę Publiczną w Grodzisku Mazowieckim oraz te będące bezpośrednio własnością Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Fundacja Drabina Rozwoju będzie realizować projekt: „Innowacyjny ogród zasobów kultury i dziedzictwa narodowego”, którego całkowity koszt realizacji to 3,4 mln zł. Otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych wynosi: 2,2 mln zł. Celem projektu jest doposażenie obiektu Multimedialnego Centrum Natura, m. in. w scenę plenerową, oświetlenie, nagłośnienie, okablowanie, konsoletę, pulpit, projektory, umeblowanie, makietę 3D, system Neuron Mocap, kamery, projektory, system efektów estradowych i fotele multimedialne. Główna działalność Centrum koncentruje się na łączeniu Kultury z Naturą, m.in. poprzez zajęcia ze sztuki trash art czy digital art.powrót