Pół miliona złotych kary za prowadzenie prac bez pozwolenia przy zabytkowym Kanale Raduni w Gdańsku

04-10-2018

Generalny Konserwator Zabytków prof. IH PAN Magdalena Gawin utrzymała w mocy decyzję  wojewódzkiego konserwatora zabytków nakładającą na Forum Gdańsk Sp. z o. o. karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł za prowadzenie prac budowlanych na odcinku Kanału Raduni w Gdańsku bez wymaganego pozwolenia organu ochrony zabytków.

20 września br. Generalny Konserwator Zabytków prof. IH PAN Magdalena Gawin wydała decyzję utrzymującą w mocy decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 21 czerwca 2018 r. nakładającą na Forum Gdańsk Sp. z o. o. karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł za prowadzenie prac budowlanych polegających na wykonaniu tzw. koryta edukacyjnego Kanału Raduni, bez wymaganego art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, jako organu właściwego do udzielenia pozwolenia.

W  sierpniu br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego stwierdził nieważność dwóch decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku pozwalających na budowę tzw. „koryta edukacyjnego” na Kanale Raduni w Gdańsku, wpisanym do rejestru zabytków. Obie decyzje – pierwsza z października 2016 r. i druga z lutego 2018 r. – zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa.

Kanał Raduni został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w 1981 r. Ochroną konserwatorską objęty został kanał na całej długości (ok. 14 km) wraz z groblami, towarzyszącą zabudową i zielenią. Ponadto ochronę konserwatorską Kanału Raduni zapewniał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z czerwca 2005 r., który nakazywał zachowanie otwartego przebiegu Kanału Raduni, za wyjątkiem rejonu dawnego założenia tzw. Kunsztu Wodnego oraz Młyna Rakowego. Należy podkreślić, ze w wyniku przeprowadzonych prac doszło do przykrycia odcinka kanału Raduni, wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.powrót