Połączenie Punktów Kontaktowych Ds. Kultury i Media Desk w związku z utworzeniem Programu Kreatywna Europa (2014-2020)

05-11-2013

Zgodnie z przedstawioną w listopadzie 2011 roku propozycją Komisji Europejskiej, trzy funkcjonujące dotąd odrębnie programy europejskie „Kultura”, „Media” i „Media Mundus”, zostaną zastąpione od 2014 r. przez jeden program „Kreatywna Europa”. Program ten, przewidziany do realizacji w latach 2014-2020, będzie zawierał trzy komponenty: Kultura, Media i finansowy komponent horyzontalny.

Połączenie wspomnianych programów ma zapewnić, w opinii Komisji Europejskiej, oszczędności w kosztach zarządzania programami i funkcjonowaniu punktów informacyjnych, a także zwiększyć efektywność i widoczność planowanych przez nie działań. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w każdym kraju powinien zostać utworzony jeden punkt kontaktowy ds. Programu „Kreatywna Europa” (ang. Creative Europe Desk), który będzie pełnić funkcje informacyjne, szkoleniowe i promocyjne.  Punkt ten będzie jednym adresem kontaktowym, zarówno dla Komisji Europejskiej, jak i potencjalnych beneficjentów Programu.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył prowadzenie Punktu Kontaktowego Programu „Kreatywna Europa” Instytutowi Adama Mickiewicza. Instytut prowadził do tej pory z sukcesem dwa punkty kontaktowe - ds. Programu Kultura 2007-2013 oraz Programu „Europa dla Obywateli”.

Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji Europejskiej i Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa”,  Punkt Kontaktowy będzie wykonywał następujące zadania, biorąc pod uwagę specyficzne cechy każdego sektora:

-        informowanie o programie i promowanie programu w krajach w nim uczestniczących;

-        udzielanie pomocy sektorom kultury i kreatywnemu w związku z programem i zapewnianie podstawowych informacji o innych formach pomocy dostępnej w ramach polityki Unii;

-        stymulowanie współpracy transgranicznej między sektorami kultury i kreatywnym;

-        wspieranie Komisji poprzez zapewnianie pomocy związanej z sektorami kultury i kreatywnymi w krajach uczestniczących w programie, na przykład poprzez dostarczanie dostępnych danych na temat tych sektorów;

-        wspieranie Komisji w działaniach związanych z zapewnianiem właściwych informacji oraz rozpowszechnianiem rezultatów i efektów programu, zgodnie z art. 15(2).

W połowie listopada br. Instytut Adama Mickiewicza ogłosi otwarty konkurs na stanowisko Kierownika Punktu Kreatywna Europa. Wybierze go niezależna komisja konkursowa, w której składzie znajdą się zarówno przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, jak też reprezentanci instytucji działających w obszarze kultury i reprezentanci branży audiowizualnej. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na połowę grudnia. Punkt Kontaktowy Programu „Kreatywna Europa” z nowym kierownikiem rozpocznie pracę od 1 stycznia 2014 roku, co pozwoli na przygotowanie polskich podmiotów do odpowiedniego udziału w naborach prowadzonych w ramach Programu.

Zmiana struktury i obsady Punktu jest jedynie zmianą organizacyjną i nie wpłynie na możliwości udziału polskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach Programu „Kreatywna Europa”, który ma być w dużym stopniu kontynuacją programów Kultura i MEDIA - wspierających międzynarodowe projekty kulturalne i audiowizualne w latach 2007-2013.

Wnioski w programie będą mogły składać instytucje i organizacje (publiczne, pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa) prowadzące działalność kulturalną. Zdaniem Komisji Europejskiej program „Kreatywna Europa” ma przynieść wymierne efekty. Ponad 300 000 artystów i pracowników sektora kultury z Europy poprzez realizację ponadnarodowych projektów będzie mogło dotrzeć do odbiorców w innych krajach. Tysiące organizacji i specjalistów skorzystają ze szkoleń, aby zdobyć nowe umiejętności oraz wzmocnić swoje kwalifikacje z zakresu współpracy międzynarodowej. Wsparta zostanie dystrybucja ponad 1 000 filmów europejskich, które docelowo dotrą do publiczności w całej Europie i poza nią. Ponad 5 500 książek i innych dzieł literackich zostanie przetłumaczonych w różnych krajach, co pozwoli autorom europejskim zaistnieć na szerszą skalę, a czytelnikom umożliwi dostęp do ich twórczości w ojczystym języku. Kreatywna Europa ma włączyć miliony obywateli do udziału w kulturze.

Treść Rozporządzenia ustanawiającego Program „Kreatywna Europa” została już uzgodniona z Parlamentem Europejskim, a jego przyjęcie warunkowane jest osiągnięciem ogólnego porozumienia co do budżetu UE na lata 2014-2020 i uzupełnieniem budżetowej części rozporządzenia. Aby program Kreatywna Europa efektywnie funkcjonował od początku 2014 roku, rozporządzenie powinno wejść w życie przed końcem 2013 roku.

 powrót