Półmetek Programu Infrastruktura i Środowisko. Kultura liderem!!!!

14-01-2011

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ) jest największym programem w historii Unii Europejskiej. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu na lata 2007-2013 wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro. Program dofinansowuje projekty transportowe, energetyczne, środowiskowe, ale także projekty infrastrukturalne z zakresu infrastruktury społecznej (kultura, zdrowie, szkolnictwo wyższe). Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedzialne jest za wdrażanie XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe”.Obecnie jesteśmy na półmetku wdrażania Programu.

Z opracowań Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że do końca 2010 r sektory społeczne najlepiej poradziły sobie z wdrażaniem funduszy europejskich. Do końca grudnia 2010 najwyższą dynamikę w podpisywaniu umów finansowych zanotowano w sektorach kultury i zdrowia. Zgodnie z danymi MRR w sektorze kultury wypłacono najwyższy odsetek z całej puli środków programu - (14,4 proc.), kolejne miejsca zajęło szkolnictwo wyższe (13,2 proc.) i  zdrowie (11,7 proc.). Zapraszamy do zapoznania się z informacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dzięki 2 miliardom złotych dotacji UE w ramach XI priorytetu POIiŚ dofinansowanie otrzyma 57 projektów. To dzięki ich realizacji poprawie ulegnie stan dziedzictwa kulturowego, wybudowane i rozbudowane zostaną nowe gmachy muzeów, filharmonii, teatrów, oper i bibliotek, rozbudowana zostanie infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Fundusze strukturalne zmienią mapę kulturalną Polski przyczyniając się do wzrostu jej atrakcyjności w Europie. Do końca roku podpisano umowy na wszystkie dostępne środki, beneficjentom w formie refundacji i zaliczek wypłacono z EFRR ponad 454,8 mln zł.

Do pobrania:powrót