Porozumienie MKiDN i CBOS

05-08-2011

Systemową współpracę w zakresie monitoringu i ewaluacji wybranych wskaźników Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego do roku 2020 zakłada porozumienie zawarte między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacją Centrum Badania Opinii Społecznej. Dokument został podpisany 5. sierpnia br. przez Podsekretarz Stanu w MKiDN - dr Monikę Smoleń oraz Dyrektor Fundacji - Prof. UW dr hab. Mirosławę Grabowską.

Wiceminister kultury dr Monika Smoleń i Dyrektor Fundacji CBOS- Prof. UW dr hab. Mirosława Grabowska podpisują porozumienie o współpracy.
Wiceminister kultury dr Monika Smoleń i Dyrektor Fundacji CBOS- Prof. UW dr hab. Mirosława Grabowska podpisują porozumienie o współpracy. Fot. Danuta Matloch

Skoordynowane i spójne planowanie strategiczne ma kluczowe znaczenie dla trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju. Realizacja tego zamierzenia opiera się na zhierarchizowanym systemie dokumentów, wśród których należy wymienić Długookresową Strategię Rozwoju Kraju do 2030 r., Strategię Rozwoju Kraju do 2020 r. oraz dziewięć strategii zintegrowanych. Jedną z obecnie przygotowywanych jest Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, której koordynatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tworzenie rozwiązań systemowych jest pierwszym etapem prac nad dokumentami strategicznymi. Kolejnym, równie ważnym, jest skuteczna realizacja zaprojektowanych działań. Elementami rzetelnego wdrażania SRKS są jej monitoring i ewaluacja, których podstawę stanowić powinno zapewnienie cyklicznego i stabilnego zasilania wiarygodnymi danymi statystycznymi.

Z uwagi na znaczną liczbę wskaźników, wieloletni horyzont czasowy SRKS, potrzebę stabilności procesu zaopatrywania w dane, szerokość zakresu tematycznego oraz specyfikę dokumentu, proces ewaluacji winien zostać oparty na wiedzy merytorycznej i dobrym przygotowaniu logistycznym. W związku z tym, a także mając na uwadze rekomendacje ekspertów i podmiotów uczestniczących w konsultacjach społecznych projektu Strategii, MKiDN postanowiło podjąć systemową współpracę z Fundacją CBOS w zakresie monitorowania i ewaluacji wybranych wskaźników dla SRKS.

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) jest ośrodkiem prowadzącym badania opinii i postaw polskiego społeczeństwa. Działa od blisko 30 lat – od 1997 roku jako niezależna fundacja powołana ustawą Sejmu RP. Realizuje badania społeczne na użytek publiczny dbając o wysokie standardy metodologiczne. Nad planami i jakością prac badawczych czuwa Rada Fundacji CBOS. Zasiadają w niej fachowcy z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Premiera i Prezydenta RP. Dyrektorem CBOS jest prof. UW dr hab. Mirosława Grabowska – pracownik naukowy i wykładowca Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z publikacjami CBOS zapoznać się można na stronie internetowej www.cbos.pl
 powrót