Porozumienie w sprawie ochrony praw własności intelektualnej w internecie

08-11-2011

Projekt wielostronnego dokumentu związanego ze zwalczaniem naruszeń praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym omawiano 7 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyskusja miała miejsce podczas posiedzenia Grupy Internet działającej w ramach międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie stali Zespołu (przedstawicie: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Patentowego, Ministerstwa Finansów i Policji). Uczestniczyli w nim także zaproszeni do udziału w pracach Zespołu przedstawiciele:

Spotkanie obserwowali przedstawiciele organizacji pozarządowych (Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie Internet Society Poland, Fundacja Panoptykon, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania).

Projekt porozumienia został zaakceptowany przez większość członków Grupy Internet. Chęć jego natychmiastowego podpisania zadeklarowały następujące podmioty:

Tekst porozumienia został zdeponowany w Departamencie Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN.  Mogą do niego przystępować kolejni sygnatariusze.

Dyskusja o wypracowaniu wspólnego stanowiska między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i internetowymi a reprezentantami praw własności intelektualnej w sprawie ochrony tych praw w środowisku cyfrowym została zapoczątkowana w roku 2009.  Starano się pogodzić odmienne stanowiska wszystkich środowisk w drodze samoregulacji, która wydaje się efektywniejszą i bardziej przyjazną użytkownikom metodą niż rozwiązania legislacyjne.

Próba rozwiązania problemów związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych w środowisku cyfrowym w drodze dyskusji środowisk mających przeciwstawne interesy została z przychylnością odebrana przez MKiDN.  Resort sprzyja bowiem wszelkim inicjatywom, które mają na celu ograniczanie łamania prawa w internecie. W szczególności popiera wszelkie działania, które zmierzają do poprawy egzekwowania praw autorskich w sieci.powrót