Posiedzenie Rady Ministrów Kultury UE

07-04-2010

W dniu 31 marca 2010 r. w Barcelonie odbyło się nieformalne posiedzenie Rady Ministrów Kultury Unii Europejskiej, na którym Polskę reprezentowała Podsekretarz Stanu Monika Smoleń. W swoim wystąpieniu Pani Minister Smoleń odniosła się do opublikowanego przez Komisję Europejską w dniu 3 marca projektu Strategii Unia Europejska 2020.

Zwróciła uwagę, że w dokumencie brak jest odniesień do kultury i jej roli w społeczno-ekonomicznym rozwoju Europy, co może skutkować zmarginalizowaniem tego sektora w działaniach podejmowanych przez UE w ciągu najbliższych 10 lat. Zwróciła się także do wszystkich krajów członkowskich z prośbą o podjęcie działań, na poziomie narodowym i wspólnotowym, na rzecz włączenia  kultury w realizację celów Strategii UE2020.

Ponadto Pani Minister poinformowała, że stanowisko polskiego Ministra KiDN uzyskało  poparcie Rządu RP, który w oficjalnym stanowisku odnośnie Strategii UE2020 podkreślił rolę kultury jako czynnika rozwoju i konieczność włączenia tego sektora do instrumentów realizacji Strategii.

Podczas dyskusji państwa członkowskie, w tym m.in. Niemcy, Portugalia, Włochy, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Słowacja, Malta, poprały inicjatywę Polski.

Podsumowując dyskusję, Prezydencja Hiszpańska przygotowała dokument wzywający Radę Europejską do uznania potencjału kultury i przemysłów kultury w Strategii UE2020 oraz państwa członkowskie i Komisję Europejską do prac na rzecz zapewnienia miejsca kultury w tym dokumencie (tekst podsumowania przygotowany przez Prezydencję - w załączeniu). Jednocześnie Pani Komisarz Androulla Vassiliou zapewniła, że przekaże wyniki dyskusji Ministrów Kultury Przewodniczącemu Komisji Europejskiej, Panu José Manuelowi Barroso.


Podsumowanie Prezydencji

Prezydencja, uwzględniając konkluzje Europejskiego Forum Przemysłów Kultury, odbywającego się w Barcelonie w dniach 29-30 marca, oraz dyskusję prowadzoną przez Ministrów, Panią Komisarz UE i przewodniczących delegacji, którzy spotkali się
w Barcelonie 31 marca,

UWAŻA, ŻE:

W obecnej sytuacji  międzynarodowych trudności finansowych oraz wyzwań geopolitycznych, kultura stanowi jeden z najważniejszych aktywów, jakie posiada Europa w celu podtrzymania swojego modelu społecznego, wzmocnienia swojego miejsca w świecie i osiągnięcia przejścia do modelu ekonomicznego, który jest konkurencyjny, inkluzyjny i zrównoważony.

W tym celu Prezydencja wzywa:

- Radę Europejską do uznania i wykorzystania kreatywnego potencjału Europy poprzez kulturę i powiązane z nią przemysły w Strategii UE 2020;

- Państwa Członkowskie i Komisję do pracy, w zakresie ich właściwości, nad osiągnięciem postulatów UE 2020 poprzez inicjatywy przewodnie związane z innowacyjnością, konkurencyjnością, agendą cyfrową oraz włączeniem społecznym.

Prezydencja będzie kontynuowała pracę z Radą zgodnie z opisanym kierunkiem.powrót