Posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN

26-03-2013

Inauguracyjne posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych III kadencji odbyło się 25. marca br.  Akty powołania wręczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN
Posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN. fot.: Danuta Matloch

Posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN
Posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN. fot.: Danuta Matloch

Posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN
Posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN. fot.: Danuta Matloch

Posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN
Posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN. fot.: Danuta Matloch

Posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN
Posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN. fot.: Danuta Matloch


„W przyszłym roku minie dziesięć lat od momentu zainicjowania przez Ministra Kultury współpracy z trzecim sektorem w tej formie. Spoglądam na ten okres z dużą satysfakcją – zapewne podobnie jak ci z moich poprzedników, którzy również mogli liczyć na cenne zaangażowanie przedstawicieli, prężnie rozwijających się w Polsce w tym okresie organizacji pozarządowych. Satysfakcja nigdy jednak nie powinna oznaczać absolutnego zadowolenia i rezygnacji z woli dalszego działania”- powiedział otwierając spotkanie szef resortu kultury  Bogdan Zdrojewski. Jak podkreślił, jednym z takich obszarów jest niewątpliwie szeroko rozumiany dialog obywatelski.

”Rada jest instytucją takiego właśnie dialogu – forum, na którym odbywa się dyskusja z udziałem przedstawicieli administracji publicznej i społeczeństwa obywatelskiego reprezentowanego przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Należy podkreślić, iż jest to forum tym bardziej wartościowe, że – dzięki przeprowadzonym ostatnio zmianom regulacji w zakresie składu i trybu powoływania Rady – przeszło dziewięćdziesiąt procent jego członków stanowią działacze z trzeciego sektora wyłonieni w toku otwartego naboru zgłoszeń." - Minister Bogdan Zdrojewski wyraził nadzieję, że inauguracyjne posiedzenie będzie początkiem dobrej współpracy popartej wzajemnym szacunkiem, a także gotowością do dialogu i wypracowywania obopólnie satysfakcjonujących rozwiązań.

Podczas posiedzenia ukonstytuowało się prezydium Rady:                                             

  1. przewodniczący - Marek Hojda, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
  2. zastępca przewodniczącego - Tomasz Gutkowski, Fundacja Sztuk Wizualnych
  3. sekretarz - Magdalena Kopczyńska-Zych, zastępca dyrektora DMP MKiDN

Rada liczy 20 osób, w tym po sześć miejsc dla przedstawicieli organizacji pozarządowych: stowarzyszeń twórczych, organizacji ogólnopolskich lub zrzeszających oraz organizacji lokalnych. Skład  uzupełniają: przedstawiciel MKiDN oraz przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Pełny skład jest dostępny pod adresem:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszono-sklad-rady-organizacji-pozarzadowych-przy-mkidn-3601.php

Zgodnie z zarządzeniem z 16. października 2012 rRada Organizacji Pozarządowych jest organem pomocniczym Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Do jej zadań należy:

1) przedstawianie propozycji i opinii w zakresie kierunków i form współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi w sektorze kultury oraz wypracowywanie rekomendacji w zakresie swojej działalności;

2) prezentowanie opinii w zakresie modeli wspierania i rozwoju potencjału kulturowego oraz kreatywnego w Polsce, w tym wykorzystywania funduszy budżetowych i funduszy europejskich w sektorze kultury, a także w zakresie wspierania rozwoju kapitału społecznego;

3) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych ważnych dla organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury;

4) zbieranie, analizowanie i przedstawianie Ministrowi informacji na temat ważnych dla organizacji pozarządowych zjawisk, inicjatyw i procesów w sektorze kultury.powrót