Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska i Muzeum – Zamek w Łańcucie dofinansowane w ramach POIiŚ

05-05-2017

Na zdjęciu: minister Piotr Gliński i arcybiskup Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Abelfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: minister Piotr Gliński i arcybiskup Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Abelfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: minister Piotr Gliński i dyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie Wit Karol Wojtowiczfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: minister Piotr Gliński i dyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie Wit Karol Wojtowiczfot. Danuta Matloch

 

 

Projekty złożone przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie zostaną dofinansowane w ramach VIII Osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W uroczystości podpisania umów, która odbyła się w MKiDN 5 maja 2017 r., wziął udział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Ze strony beneficjentów umowy podpisali arcybiskup Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Abel oraz dyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie Wit Karol Wojtowicz.

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska

Nazwa projektu, który realizować będzie Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska to „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”. Projekt obejmuje prace budowlano-konserwatorskie dotyczące 19 drewnianych zabytkowych obiektów (17 cerkwi, kapliczki i budynku przyklasztornego) z terenu Podkarpacia, Małopolski, Lubelszczyzny i Podlasia, ich otoczenia, a także prace konserwatorskie dotyczące drewnianych zabytków ruchomych, stanowiących unikatowe wyposażenie poszczególnych obiektów.

Elementem spajającym zadania w całościowy Projekt zintegrowany jest założenie budowy szlaku turystyki kulturowej pn. „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji” na bazie zrewaloryzowanych obiektów. W tym celu zaplanowano digitalizację obiektów, przygotowanie o każdym z nich filmu o charakterze przewodnika z audiodeskrypcją oraz tzw. śladu GPS dla wycieczek rowerowych. Materiały (film oraz ślad GPS) będą dostępne na urządzenia mobilne za pośrednictwem kodów QR. Materiał zdjęciowy zamieszczony zostanie na stronie internetowej szlaku. Pliki można będzie pobrać i obejrzeć/wykorzystać za pośrednictwem ogólnodostępnego oprogramowania będąc na wycieczce w okolicy rewaloryzowanych obiektów, ale również przed komputerem, ponieważ zostaną skupione na wspólnej platformie – witrynie internetowej.

Całkowity koszt realizacji projektu to 23,5 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie blisko 20 mln zł.

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Projekt zgłoszony przez Muzeum – Zamek w Łańcucie to: „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”. Zakres projektu obejmuje prace remontowe, konserwatorskie i budowlane dwóch obiektów wchodzących w skład Zespołu Zamkowego w Łańcucie, tj. budynku głównego Muzeum oraz Parku otaczającego Zamek.

Muzeum - Zamek w Łańcucie należy do najcenniejszych zespołów rezydencjonalnych w Polsce o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej. Już u schyłku XVII w. uważany był za jedną z piękniejszych siedzib magnackich w Europie. Od 1830 r. do 1939 r. stanowił centrum Ordynacji Łańcuckiej. Jest jednym z najliczniej odwiedzanych muzeów w Polsce. Na tle innych magnackich rezydencji Zamek w Łańcucie wyróżnia się bogactwem zbiorów i zachowanymi założeniami parkowo-pałacowymi, a więc ogrodami, budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Na prace dotyczące budynku głównego składają się następujące zadania: modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej; przebudowa i remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacja istniejącej wewnętrznej sieci hydrantowej oraz wykonanie instalacji wentylacji, przebudowa wewnętrznej instalacji c. o. na poziomie piwnic; wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic Zamku oraz posadzek w obrębie podpiwniczenia; dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej; rekonstrukcja wybranych pomieszczeń na poziomu piwnic; remont i konserwacja stolarki okiennej; remont, konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku; remont konserwatorski dziedzińca gospodarczego i dziedzińca wewnętrznego.

Na prace dotyczące Parku składają się następujące zadania: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej; prace remontowo-konserwatorskie i budowlane: alejek, fortyfikacji, wnętrza pod Tarasem Południowym, małej architektury w Parku oraz ogrodzenia Parku wraz z bramami; wykonanie monitoringu terenu Parku; wykonanie sieci wi-fi w Parku.

Całkowity koszt realizacji to: 41,2 mln zł, dofinansowanie wyniesie: 28,5 mln zł.powrót