Premiera Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie

12-05-2011

W Muzeum Narodowym w Warszawie zakończyły się prace prowadzone w ramach finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu „Zasoby cyfrowe. Priorytet 2: Digitalizacja zabytków i muzealiów”. Istniejąca baza danych - budowana w oparciu o system muzealny MONA, licząca 400 000 rekordów - została powiększona o ponad 40 tys. opisów zabytków i ponad 1000 wizerunków cyfrowych. Obecnie trwają końcowe prace nad udostępnianiem zbiorów internautom.

W wyniku realizacji programu znalazły się w niej opisy m.in.: rycin Napoleona Ordy, Hirsza Leybowicza, Adolpha Menzla, Stefano della Belli, Honore Daumiera, Wenceslausa Hollara, Jacques’a Callota; rysunków Jana Matejki, Henryka Uziembły, Henryka, Gustawa i Ksawerego Pillatich, Chrystiana Breslauera, Hansa Thomy. Ponadto – opisy fotografii i materiałów ikonograficznych dotyczących architektury polskiej i zabytków sztuki starożytnej, m.in. pozyskanych w ubiegłym roku z polskich wykopalisk w Sudanie.

Pierwsze informacje o muzealiach z bazy danych MNW zostaną opublikowane na portalu Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie, który wykorzystuje platformę dMuseion. Program ten, stworzony przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe we współpracy z MN w Warszawie, pośredniczy też w umieszczaniu danych o zbiorach Muzeum w portalu Europeana (www.europeana.eu), który daje dostęp do cyfrowych zbiorów wielu bibliotek, muzeów i archiwów z krajów Unii Europejskiej. Oprócz informacji o dziełach sztuki eksponowanych w galeriach stałych, internauci uzyskają dostęp do szczegółowych danych o muzealiach przechowywanych w magazynach studyjnych Muzeum.

Wspieranie działań digitalizacyjnych w instytucjach kultury m.in. w muzeach jest jednym z głównych priorytetów działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2010, w ramach Programu „Zasoby cyfrowe”, przeznaczono na nie 20 mln zł. M.in. Muzeum Narodowe w Warszawie - na zadanie pn. „Budowa inwentarza elektronicznego zbiorów i digitalizacja muzealiów” - otrzymało 341.500 zł. Celem tego projektu jest kontynuowanie dotychczasowych prac oraz pokazanie szerokiej publiczności dzieł ze zbiorów tej placówki, dotąd nieprezentowanych ani w stałej ekspozycji ani w postaci elektronicznej.

Istotnym elementem finansowego wspierania digitalizacji w muzeach przez MKiDN jest uruchomienie w roku 2011 programu wieloletniego KULTURA+, którego jeden z priorytetów - „Digitalizacja” – kierowany jest m.in. do instytucji muzealnych. W latach 2011-2015 budżet priorytetu „Digitalizacja” wyniesie 120 mln zł.

Elementem wspierania digitalizacji w muzeach jest również powierzenie funkcji Centrów Kompetencji ds. digitalizacji państwowym instytucjom kultury wyspecjalizowanych w takich działaniach. W roku 2009 funkcja ta została powierzona Krajowemu Ośrodkowi Badań i Dokumentacji Zabytków. Ponadto, w roku 2011 powołano nową instytucję kultury – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - którego jednym z zadań jest wspomaganie procesu digitalizacji w muzeach.powrót