Programy Ministra - II nabór

10-03-2010

Pragniemy uprzejmie poinformować, że w zakładkach dotyczących poszczególnych Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zamieszczono informacje odnośnie zamknięcia bądź kontynuacji II naboru na rok 2010.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tegoroczną edycją, wysoki poziom wielu przesyłanych aplikacji oraz wyczerpanie dostępnych środków finansowych, II nabór do większości programów, za wyjątkiem programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1 Ochrona zabytków oraz programu Kultura polska za granicą, priorytet 2 Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, zostaje zamknięty.

Do wszystkich Programów Ministra ( z uwzględnieniem programu Fryderyk Chopin 2010 – Promesa) wpłynęło około 6400 aplikacji na łączną kwotę przekraczającą 1,5 miliarda złotych. Ponieważ w ramach I naboru zgłoszona znaczną liczbę projektów o dużej wartości merytorycznej, dofinansowanie wszystkich rekomendowanych zadań było możliwe jedynie za cenę rozdysponowania większości dostępnych środków finansowych.

Efektem zmian wprowadzonych w procedurze selekcji wniosków jest znaczące zwiększenie roli ekspertów zewnętrznych na etapie oceny merytorycznych i społecznych walorów rozpatrywanych projektów. Prócz tego znacznemu uszczegółowieniu uległ proces oceny wartości organizacyjnej, uwzględniający zarówno formalny poziom profesjonalizmu każdej aplikacji, jak i możliwości organizatorów w kwestii pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na potrzeby realizowanych zadań. Wprowadzone zmiany wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez uczestników Kongresu Kultury Polskiej i kładą większy nacisk na konkursowy charakter Programów Ministra.

Pragniemy dodać, iż – w wypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych w połowie bieżącego roku – Minister Kultury I Dziedzictwa Narodowego nie wyklucza możliwości wznowienia naboru do wybranych programów bądź też ogłoszenia naboru do programów o odmiennych profilach tematycznych. Ewentualne informacje w tej sprawie będą publikowane na stronie internetowej Ministerstwa z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.powrót