Programy Ministra 2012

01-02-2012

233 mln zł  - to tegoroczny budżet  Programów Ministra . Konferencja prasowa, na której podsumowano nabór wniosków, odbyła się 1. lutego br. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski  zaprezentował  najciekawsze projekty z Programów : Wydarzenia artystyczne, Kolekcje oraz Promocja literatury i czytelnictwa.

Konferencja prasowa - Programy Ministra 2012
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa Zina Jarmoszuk podczas konferencji, na której podsumowano nabór wniosków do Programów Ministra. fot. Danuta Matloch

„Programy Ministra” to mechanizm stanowiący podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć, festiwali, przeglądów czy wydawnictw.  Środki finansowe na ten cel pochodzą z budżetu państwa oraz Funduszu Promocji Kultury.

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE

KOLEKCJE

PROMOCJA LITERATURY I CZYTELNICTWA

EDUKACJA KULTURALNA I DIAGNOZA KULTURY

DZIEDZICTWO KULTUROWE

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY

PROMESA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO -  13 mln  zł (  45 wniosków-  31 poprawnych )

W tym roku znacznie uproszczono działania, jakie wnioskodawca musi podjąć po wypełnieniu wniosku w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta.  Nowe funkcje  formularzy elektronicznych pomagają w wypełnianiu aplikacji (sprawdzając poprawność wprowadzonych danych i  wskazując miejsca popełnienia błędów). Dzięki tym usprawnieniom , w tym roku było o prawie 1000 mniej błędnych formalnie wniosków. Ich liczba spadła trzykrotnie ( w  20 % w 2011 r.  do 7 % w roku bieżącym).  Ponadto - nastąpiło  ujednolicenie wymogów formalno – finansowych.

Procedura decyzyjna –podobnie jak latach 2011 i 2010 - opiera się na ocenie eksperckiej.  W przypadku 4 programów/priorytetów (Ochrona zabytków, Promesa, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, Narodowe kolekcje sztuki współczesne) stosowany jest tryb zespołu sterującego.  Poważną zmianą jest usunięcie etapu wskazań Ministra pomiędzy oceną ekspercką a stworzeniem listy preferencji. Wprowadzono też nowy element procedury decyzyjnej – tryb odwoławczy. Odwołanie może złożyć każdy z wnioskodawców, który złożył poprawny formalnie wniosek, nie uzyskał dofinansowania i uzyskał minimum 50 punktów oceny merytorycznej, społecznej i organizacyjnej.

Od 2012 listy publikowane na stronach internetowych MKiDN będą zawierać pełną informację dotyczącą oceny wniosków – nie tylko sumaryczną wartość punktową ocenionych projektów (jak w 2011), ale i indywidualne wskazania każdego eksperta/członka zespołu sterującego. Obywatele (nie tylko wnioskodawcy) będą mieli pełen wgląd w ocenę każdego wniosku.  Po decyzji o zamknięciu naboru do danego priorytetu publikowane będą również osobowe składy zespołów oceniających.

Unowocześnieniu ulegnie również sposób prezentacji list. Zamiast 3 plików PDF (wnioski rozpatrzone pozytywnie, negatywnie, błędne formalnie) pojawi się jedna dynamicznie generowana lista zawierająca pełną informację na temat rozstrzygnięć w ramach danego priorytetu. Będzie ja można przeszukiwać i sortować po wszystkich znajdujących się w niej danych.

Prezentacja Programu „Dziedzictwo kulturowe” ( priorytety: Ochrona zabytków, Kultura ludowa, Wspieranie działań muzealnych, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą) odbędzie się  4. lutego br. (sobota) o godz. 12.00 w siedzibie MKiDN. 

opis programów / wyniki naborówpowrót