Projekt ustawy o Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przyjęty przez Sejm RP

25-02-2011

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu z dn. 25 lutego br., przyjął rządowy projekt ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, który obecnie został skierowany do Senatu RP. Ustawa dotyczy określenia zasad organizacji i zadań Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, którego celem jest inicjowanie, wspieranie i stymulowanie działań, związanych z polsko-rosyjską współpracą w dziedzinie historii, nauki, kultury i dziedzictwa, w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

Tekst projektu ustawy skierowanego przez Sejmową Komisję ds. Kultury i Środków Przekazu pod głosowanie Sejmu RP.

Projekt został przegłosowany i skierowany do Senatu RP bez poprawek.

Inicjatywa powołania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Polsce oraz Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia w Rosji, powstała w wyniku decyzji Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska oraz Premiera FR Władimira Putina podjętej 7 kwietnia 2010r.

Celem utworzenia tych instytucji jest m.in. pogłębienie wzajemnych stosunków między RP a FR w dziedzinie historii, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrona pamięci o losach Polaków w Rosji i Rosjan w Polsce, działanie na rzecz rehabilitacji ofiar stalinowskiego reżimu, ułatwienie prowadzenia badań archiwalnych w obu państwach, przeciwdziałanie zafałszowaniom historii i niesprawiedliwym stereotypom oraz wspieranie dialogu polsko-rosyjskiego, a także organizowanie i wspieranie programów wymiany młodzieży.

Centrum będzie dążyć do generowania synergii działań w stosunkach polsko-rosyjskich realizowanych przez podmioty państwowe, akademickie i pozarządowe.

Do zadań polskiego i rosyjskiego Centrum należeć będzie m.in. prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie w społeczeństwie polskim i rosyjskim wiedzy o wzajemnych stosunkach, kulturze i dziedzictwie obu narodów, prowadzenie działalności edukacyjnej w Polsce i Rosji, inicjowanie dialogu polsko-rosyjskiego przez organizowanie konferencji, seminariów, wykładów i dyskusji. Zadaniem Centrum będzie także utrzymywanie kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Polsce i Rosji, wspieranie wymiany młodzieży i studentów, wspieranie środowisk naukowych, akademickich, organizacji rządowych, samorządowych i gospodarczych. Ma także prowadzić działalność wydawniczą zwłaszcza tłumaczeń literatury naukowej.

Strona polska i rosyjska ustaliły, że aby obydwie instytucje miały odpowiednią rangę powinny działać na podobnych zasadach. Dlatego Centrum w Polsce i Rosji ma mieć osobowość prawną, wyznaczony jednakowy zestaw zadań i powinno dysponować zbliżonym budżetem.W celu koordynacji działalności obu Centrów utworzone zostaną organy konsultacyjno-doradcze – Międzynarodowe Rady. W Polsce i Rosji będą one powoływane przez ministrów kultury po zasięgnięciu opinii ministrów spraw zagranicznych a w ich skład będą mogli wejść wybitni specjaliści, wyróżniających się wiedzą o stosunkach polsko-rosyjskich, którzy w swej dotychczasowej działalności publicznej: politycznej, społecznej, naukowej, kulturalnej bądź gospodarczej, przyczynili się do dialogu i porozumienia polsko-rosyjskiego. Skład osobowy każdej z Rad powinien być zbliżony i nie liczyć więcej niż 30 osób.

Planuje się, że w 2011r. zadania Centrum będą finansowane ze środków rezerwy budżetowej. W kolejnych latach realizacja zadań będzie finansowana m.in. z dotacji podmiotowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej. Centrum będzie mogło także pozyskiwać środki na realizację zadań z innych źródeł.powrót