Przez rok Polska będzie koordynować prace Państw Europy Środkowej i Bałtyckich w WIPO

04-01-2013

Od stycznia do końca grudnia br. Polska będzie koordynować prace grupy regionalnej Państw Europy Środkowej i Bałtyckich (Central European and Baltic States - CEBS) w ramach prac Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).  Koordynacją zajmie się Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędem Patentowym RP.

Państwo, które koordynuje prace danej grupy regionalnej, uzgadnia jej stanowiska dotyczące spraw organizacyjnych i merytorycznych znajdujących się w harmonogramie prac WIPO; reprezentuje swoją grupę regionalną w negocjacjach toczących się podczas Zgromadzeń Ogólnych i posiedzeń poszczególnych komitetów WIPO oraz pomiędzy sesjami; utrzymuje stały kontakt z sekretariatem WIPO; decyduje o tym, które państwa ( posiadające tzw. status gospodarek pozostających w transformacji) otrzymają dofinansowanie z tytułu uczestnictwa przedstawicieli ich administracji publicznej w posiedzeniach WIPO.

Polski resort kultury będzie zaangażowany w przygotowanie i prowadzenie grupy regionalnej (CEBS) przede wszystkim w ramach prac Komitetu ds. Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych (SCCR), Międzyrządowego Komitetu ds. Własności Intelektualnej i Zasobów Genetycznych, Wiedzy Tradycyjnej i Folkloru (IGC) oraz innych komitetów WIPO zgodnie z właściwością kompetencyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2013 roku MKiDN  zajmie się zatem koordynacją merytorycznych prac w ramach CEBS, które będą dotyczyć m.in. :

W WIPO funkcjonuje 6 grup regionalnych: GRULAC (państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów), Grupa B (państwa rozwinięte, w tym m.in. USA, Unia Europejska, Szwajcaria, Kanada, Australia, Japonia), Grupa Azjatycka, Grupa Afrykańska, Grupa regionalna państw kaukaskich, Azji Centralnej i Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR poza bałtyckimi) oraz CEBS.

Ta ostatnia jest grupą szczególną, ze względu na fakt, że aż 10 państw wchodzących w jej skład to członkowie Unii Europejskiej. Warto w tym miejscu dodać, że w lipcu br., czyli po akcesji Chorwacji, liczba ta wzrośnie do 11.  W skład CEBS, poza oczywiście Polską, wchodzą: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Republika Mołdowy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia oraz Węgry, które z końcem roku zakończyły koordynację prac w ramach tej grupy.powrót