Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu „KULTURA+”.

12-10-2010

Celem programu jest zwiększenie dostępu do kultury oraz zintensyfikowanie uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszkańców terenów wiejskich i wiejsko-miejskich. Dzięki działaniom przewidzianym w programie poprawi się stan techniczny obiektów, w których mieszczą się biblioteki oraz unowocześni ich wyposażenie. Program zakłada budowę nowych bibliotek publicznych i remont wielu w najmniejszych miejscowościach – do 15 tys. mieszkańców. Powstanie również zintegrowana sieć pracowni digitalizacyjnych oraz przeprowadzona będzie masowa digitalizacja zasobów kultury. Program będzie realizowany przez 5 lat. Na jego realizację przeznaczono 516,25 mln zł (270 mln z budżetu państwa, 225 mln zł z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 21,25 mln zł to wkład własny wnioskodawców w ramach programu „Digitalizacja”).

Program „Kultura+” jest zbieżny z Programem Rozwoju Bibliotek realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego cele wpisują się w założenia polityki kulturalnej Unii Europejskiej poprzez wspieranie procesów modernizacji bazy materialnej instytucji kultury oraz digitalizację zasobów dziedzictwa narodowego.

Działania przewidziane w Programie mają służyć wzmocnieniu znaczenia i zwiększeniu możliwości oferowanych przez gminne biblioteki publiczne. Wyposażenie tych ośrodków w nowoczesny sprzęt (Internet) umożliwi mieszkańcom wsi i małych miast dostęp do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa narodowego.

Efektem prac prowadzonych w 2010 r. i kontynuowanych w ramach programu „Kultura+” będzie to, że już pod koniec roku 2011 wszystkie biblioteki w Polsce będą miały dostęp do szerokich pasm sieci informatycznych.

Adresatami programu są samorządowe i państwowe instytucje kultury, archiwa państwowe oraz instytucje filmowe. Za zarządzanie strategiczne oraz zapewnienie środków finansowych na realizację programu będzie odpowiadał minister kultury i dziedzictwa narodowego. Operatorami programu będą: Instytut Ksiązki w Krakowie oraz Narodowy Instytut Audiowizualny.

Rozwój instytucji kultury, w tym bibliotek o szerokim profilu działania, służy rozwojowi kapitału społecznego i poprawie spójności społecznej. Wejście w życie programu „Kultura+” będzie skutkować zwiększeniem liczby inwestycji kulturalnych w Polsce, jak również w znacznym stopniu będzie przeciwdziałać wykluczeniu kulturalnemu małych społeczności oraz procesowi tzw. wykluczenia cyfrowego. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze poprzez poprawę infrastruktury będzie prowadziło do poprawienia oferty kulturalnej instytucji, a co za tym idzie może skutkować zwiększeniem kompetencji lokalnych mieszkańców, co w pozytywny sposób może przełożyć się na sytuację w zakresie edukacji, jak również rynku pracy.powrót