Rozstrzygnięto trzecią edycję PW Kultura+, priorytet Digitalizacja

06-08-2013

14,8 mln zł to suma, która decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona zostanie na dofinansowanie projektów w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja. Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA), operator priorytetu Digitalizacja, ogłosił wyniki tegorocznego konkursu.

digitalizacja-logo

W ramach naboru do trzeciej edycji konkursu PW Kultura+, priorytet Digitalizacja, państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz Archiwa Państwowe mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego, przechowywaniem zasobów i ich udostępnianiem oraz tworzeniem infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych. Wyniki tegorocznego konkursu, doskonale pokazują wielość i różnorodność działań digitalizacyjnych, które objęte zostają wsparciem finansowym w ramach PW Kultura+. Są to zarówno projekty związane z filmem, archiwizacją prasy, akt, obiektów przestrzennych, czy też rozbudową repozytoriów oraz pracowni digitalizacyjnych. Dotacje uzyskują zarówno mniejsze ośrodki, jak też największe instytucje kultury i Archiwa Państwowe w Polsce.

Spośród 126 wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w tym roku do Narodowego Instytutu Audiowizualnego pozytywną rekomendację NInA oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymały 42 instytucje. Wśród instytucji, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, znalazły się m.in. Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Książnica Cieszyńska, Archiwum Państwowe w Koszalinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Ziemi Prudnickiej oraz Studio Filmowe TOR. Łączna kwota dofinansowania, które rozdysponowane zostanie w ramach tegorocznego PW Kultura+, priorytet Digitalizacja to 14,8 mln zł.

Projekt „Digitalizacja materiałów audiowizualnych oraz stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej w Archiwum Instytutu Grotowskiego”, który uzyska blisko 80 tys. zł dofinansowania w ramach tegorocznej edycji PW Kultura+, priorytet Digitalizacja, zakłada digitalizację materiałów audiowizualnych o szczególnym znaczeniu historycznym będących dokumentami przy pracy Teatru Laboratorium. Wśród nich znajdują się materiały filmowe na taśmach 16 mm i 35 mm, które poddane zostaną digitalizacji oraz nagrania szpulowe z niepublikowanymi dotąd wypowiedziami Jerzego Grotowskiego, które zrekonstruowane zostaną w studiu reżyserii dźwięku. W ramach dofinansowania poddanych digitalizacji i opracowania cyfrowego zostanie także 1000 negatywów, archiwum Instytutu wyposażone zostanie w odpowiedni sprzęt komputerowy oraz serwer do przechowywania danych, a czytelnie w tablety, które ułatwią dostęp do zdigitalizowanych materiałów. Dzięki digitalizacji wspomniane materiały audiowizualne zostaną również opublikowane w portalach www.szukajwarchiwach.pl oraz www.grotowski.net.

Wśród pozytywnie rozpatrzonych projektów znalazła się również „Digitalizacja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”. To już drugi etap projektu, którego celem jest digitalizacja kolekcji druków ciągłych wydawanych na obszarze Śląska Cieszyńskiego w latach 1848 - 1939, zachowanych w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej. Są to unikatowe zbiory, które stanowią istotny składnik polskiego i środkowoeuropejskiego dziedzictwa kultury. W ramach tegorocznego konkursu, projekt ten otrzyma blisko 190 tys. zł dofinansowania.  

Projekt Archiwum Głównego Akt Dawnych, który otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 220 tys. zł do wykorzystania jeszcze w 2013 roku, zakłada digitalizację Ksiąg Miejskich, których zawartość stanowi obfita spuścizna aktowa pozostała głównie po kancelariach miejskich funkcjonujących w miastach królewskich. Digitalizacji zostaną poddane akta ziemskie i grodzkie z terenu Mazowsza. Będzie to pierwszy tak duży projekt digitalizacyjny realizowany samodzielnie przez Archiwum Główne Akt Dawnych. Projekt zakłada również rozwinięcie i wdrożenie na masową skalę planowej digitalizacji zabezpieczającej w Archiwum, która pozwoli znacznie zwiększyć dostęp do treści dokumentów wszystkim zainteresowanym oraz przyczyni się do zahamowania procesu niszczenia oryginalnych rękopisów. Całość zdigitalizowanego materiału wraz z opisem będzie nieodpłatnie udostępniona w domenie publicznej, w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej, w europejskiej bibliotece, muzeum i archiwum cyfrowym Europeana oraz w Pracowni Naukowej Archiwum.

Innym projektem digitalizacyjnym, jest kolejny etap tworzenia Cyfrowego Muzeum Morskiego, który realizowany jest przez Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. Projekt zakłada doposażenie pracowni fotograficznej 2D i 3D. Dzięki przyznanemu w tegorocznej edycji konkursu dofinansowaniu w wysokości ponad 510 tys. zł, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku we współpracy z Politechniką Gdańską rozwinie też metodę digitalizacji dużych obiektów, o długości 6 metrów i więcej, takich jak np. łodzie ludowe. Do digitalizacji przeznaczono grupę obiektów o dużym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa nautologicznego. Inwentaryzacji 3D poddanych zostanie 17 obiektów, wśród nich 3 zabytkowe jachty m.in. „Dal” – zbudowany w 1926 roku, którym A. Bohomolec wraz z załogą przepłynął Atlantyk w 1933 roku, czy zespół 14 łodzi klepkowych ze skansenu w Helu, które wycofane zostały z eksploatacji w drugiej połowie XX wieku. Zeskanowanych zostanie również 2500 unikalnych dokumentów zewidencjonowanych w rejestrze zbiorów „Daru Pomorza”.

W dwóch poprzednich edycjach konkursów PW Kultura+, priorytet Digitalizacja, również przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Audiowizualny, zrealizowanych zostało w sumie 77 projektów digitalizacyjnych oraz inwestycyjnych na łączną kwotę 39 mln zł. Dzięki do tej pory przeprowadzonym edycjom stworzono i doposażono w sumie 46 pracowni digitalizacyjnych oraz wykonano ponad 3,5 mln skanów obiektów kultury.

Lista wniosków rozpatrzonych w ramach Programu oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na www.nina.gov.pl w zakładce „Digitalizacja”.powrót