Rząd przyjął Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

26-03-2013

Pierwszy dokument  rządowy, który w sposób systematyczny podejmuje problematykę budowy wzajemnego zaufania między obywatelami oraz między obywatelami a państwem i jego instytucjami - to Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. Uchwałę o jej przyjęciu Rada Ministrów podjęła 26 marca br.

"Przyjęliśmy Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, której autorem był minister kultury. Odsyłam państwa do tego dokumentu, bo jest rzeczywiście bardzo interesujący i bogaty w treść" - powiedział po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk

Prace nad opracowaniem dokumentu trwały pod kierunkiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2009 r. Cztery cele szczegółowe Strategii  Rozwoju Kapitału Społecznego 2020  obejmują:

-  wspieranie budowy postaw kooperacji, kreatywności i komunikacji poprzez nowe metody i zmiany w systemie edukacji, zarówno formalnej, jak i  pozaformalnej

- wzmacnianie dialogu obywatelskiego oraz rozwój instrumentów ekonomii społecznej

- polepszanie dostępności do wysokiej jakości programów mediów publicznych, a także zasobów kultury

- wzmacnianie sektora kultury i przemysłów kreatywnych, w tym działań na rzecz szkolnictwa artystycznego, nowoczesnych instytucji kultury oraz promocji polskiej kultury za granicą.

Przyjęcie Strategii poprzedziły odbywające się w 2011 r. szerokie konsultacje społeczne z udziałem wszystkich zainteresowanych grup i środowisk.

Koordynatorem realizacji Strategii jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania w ramach celu szczegółowego 1 będą koordynowane przez Ministra Edukacji Narodowej, natomiast w ramach celu szczegółowego 2 przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wdrażanie Strategii przez MKiDN będzie opierać się na otwartej metodzie koordynacji, pozwalającej na dostrzeżenie roli i miejsca wszystkich instytucji, środowisk i osób zainteresowanych urzeczywistnieniem jej celów. Pierwszym krokiem w kierunku pełnego ich wdrożenia stanie się – poprzedzone konsultacjami społecznymi – opracowanie Planu działania dla tego dokumentu.

Tekst Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 zostanie zamieszczony na stronie Ministerstwa po publikacji uchwały Rady Ministrów.

 powrót