Rzecznik MKiDN stanowczo dementuje doniesienia Dziennika Gazety Prawnej

23-05-2013

Archiwum w Milanówku nie zmieni swych zadań. Wszystkie funkcje związane z dokumentacją osób i płac pozostaną bez zmian.

Dostęp do danych będzie poprawiony, obywatele będą mogli uzyskiwać informacje na temat miejsc przechowywania dotyczących ich akt osobowych i płacowych, a w przypadku dokumentacji zgromadzonej w APDOP (i pozostałych archiwach państwowych) – otrzymywać potwierdzenia okresów zatrudnienia i wysokości zarobków.

Dokumentacja zgromadzona w APDOP zostanie przejęta przez Archiwum Państwowe w Warszawie z jednoczesnym utworzeniem wyspecjalizowanego oddziału do spraw dokumentacji osobowej i płacowej na bazie APDOP. APDOP w Milanówku w niewielkim stopniu wykorzystywało posiadane powierzchnie magazynowe. Znaczna część obiektu była użyczona innym archiwom państwowym. Powierzenie zadań APDOP typowemu archiwum państwowemu, które obsługiwać będzie znacznie szersze spektrum działań, pozwoli na lepsze niż dotychczas wykorzystanie infrastruktury magazynowej oraz kadr. Utrzymane zostaną dotychczasowe funkcje i zadania związane z zabezpieczeniem zagrożonej dokumentacji pracowniczej. Z punktu widzenia obywatela ta zmiana organizacyjna nie wpłynie na możliwości udokumentowania okresów zatrudnienia i wysokości zarobków.

W przyszłości dokumentacja osobowa i płacowa przejmowana będzie nie tylko od pracodawców, ale również od przedsiębiorców. W dalszym ciągu obowiązywać będą odpowiednie przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, regulujące zasady postępowania z dokumentacją zgromadzoną przez przedsiębiorców. Także pozostałe archiwa państwowe będą uczestniczyły w zabezpieczaniu akt pracowniczych na dotychczasowych zasadach. Nie istnieją zatem żadne uzasadnione obawy, że dokumentacja pracownicza pozostanie bez opieki.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych mają świadomość, że istnieje potrzeba roztaczania przez państwo ochrony nad interesami byłych pracowników, których dane dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości zarobków nie mogą być zabezpieczone przez zobowiązanych do tego pracodawców.

W artykule pt. Minister kultury wtrąca się w emerytury, który ukazał się 23 maja 2013 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej, znalazło się wiele uproszczeń, a także nieprawdziwych informacji. Dotyczy to przede wszystkim:

  1. rzekomego zaprzestania realizacji zadań spoczywających dotychczas na Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku,
  2. rzekomego uzależnienia dopiero w obecnym rozporządzeniu przejęcia dokumentacji przez archiwum państwowe od orzeczenia przez sąd, że pracodawca lub przechowawca nie może pokryć kosztów dalszego jej zabezpieczenia (w istocie wynika to z przepisu ustawy obowiązującego od 1 kwietnia 2003 r. i ma na celu zapobieganie nadużyciom),
  3. rzekomego wyłączenia się archiwów państwowych z ochrony dokumentacji porzuconej i zagrożonej zniszczeniem.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2013 r. w niczym nie narusza dotychczasowych form i zakresu działalności archiwów państwowych na rzecz ochrony dokumentacji osobowej i płacowej. Działalność w tym zakresie, prowadzona na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych do niej rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje:

  1. prowadzenie przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych jawnej i publicznie dostępnej ewidencji przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej, na podstawie informacji przekazanych przez marszałków województw,
  2. prowadzenie przez archiwa państwowe działalności informacyjnej w zakresie miejsc przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej oraz wydawanie kopii oraz odpisów na podstawie zgromadzonej dokumentacji,
  3. przejmowanie akt osobowych i płacowych pozostałych po zlikwidowanych albo upadłych pracodawcach, niezdolnych do pokrycia kosztów dalszego ich zabezpieczenia,
  4. przejmowanie akt osobowych i płacowych pozostałych po zlikwidowanych albo upadłych przedsiębiorcach, którzy prowadzili działalność gospodarczą w zakresie dokumentacji, niezdolnych do pokrycia kosztów dalszego jej zabezpieczenia,
  5. nakazywanie przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych złożenia w archiwum państwowym dokumentacji osobowej i płacowej nieistniejących już pracodawców, zagrożonej zniszczeniem,
  6. prowadzenie działalności usługowej w zakresie odpłatnego przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.

Wszystkie te zadania będą, po wejściu w życie powołanego rozporządzenia MKiDN, realizowane w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej (ADOP) – Oddziale Archiwum Państwowego w Warszawie. Oddziałem tym kierować będzie zastępca dyrektora AP w Warszawie.powrót