Spotkanie kierownictwa resortu kultury z marszałkami województw

21-05-2015

Spotkanie kierownictwa resortu kultury z marszałkami województw . fot. Danuta Matloch
Spotkanie kierownictwa resortu kultury z marszałkami województw. fot. Danuta Matloch

Spotkanie kierownictwa resortu kultury z marszałkami województw . fot. Danuta Matloch
Spotkanie kierownictwa resortu kultury z marszałkami województw. fot. Danuta Matloch

Spotkanie kierownictwa resortu kultury z marszałkami województw . fot. Danuta Matloch
Spotkanie kierownictwa resortu kultury z marszałkami województw. fot. Danuta Matloch

 

O finansowaniu przedsięwzięć kulturalnych z udziałem środków krajowych i europejskich rozmawiali marszałkowie województw z kierownictwem resortu kultury. W spotkaniu, które odbyło się 21 maja br., uczestniczyli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska, Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski oraz Podsekretarz Stanu w MKIDN dr Monika Smoleń.

Minister Omilanowska przedstawiła założenia nowych inicjatyw resortu kultury, czyli programów: „Kultura Dostępna” i „Bardzo Młoda Kultura”.

 „Kultura Dostępna” jest systemowym rozwiązaniem, które ma służyć niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie oraz uświadamiać potrzebę uczestnictwa w kulturze. To zebrane w kompletny katalog działania resortu i podległych mu instytucji oraz samorządowych instytucji kultury. Działania zakładają współpracę ponadinstytucjonalną i międzysektorową, przy jednoczesnym tworzeniu ogólnopolskiej sieci partnerów działających na rzecz udostępniania dóbr kultury (także poprzez tanie lub darmowe wydarzenia kulturalne). Wkrótce zostanie uruchomiony serwis Internetowy www.kulturadostepna.pl, który będzie prezentował zainicjowane i realizowane w ramach programu działania MKiDN. Uzupełnieniem jest ogłoszony program dotacyjny „Kultura Dostępna”, do którego wnioski można składać do 1 czerwca br. Informacje dostępne na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/kultura-dostepna.

Wzrostowi uczestnictwa w kulturze będzie służyć program „Bardzo Młoda Kultura”. Jego ideą jest wzmacnianie edukacji kulturowej, eliminowanie barier pomiędzy sferą edukacji a kultury oraz rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się animacją i edukacją kulturową. Ponadto celem jest budowanie podstaw dla zintegrowanych działań na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.  Program przewiduje zaangażowanie w każdym województwie instytucji lokalnych, które będą pełnić rolę operatorów Programu.

Minister Monika Smoleń przedstawiła kwestie związane z finansowaniem projektów w zakresie kultury ze środków europejskich w latach 2014-2020, w szczególności w kontekście ustanowionego przez Komisję Europejską limitu wartości maksymalnej projektów. Omówiła efekty ostatnich działań podejmowanych m.in. na poziomie Rady Ministrów UE ds. Kultury w celu weryfikacji stanowiska KE. Przedstawiła też zakres działań przewidzianych do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który stanowi punkt wyjścia dla określenia demarkacji pomiędzy programem krajowym i programami regionalnymi. Poruszyła również kwestię listy kontraktów terytorialnych, które umożliwiają realizację przedsięwzięć ważnych zarówno dla strony rządowej, jak i samorządowej.

Minister Piotr Żuchowski zaprezentował koncepcję projektu „Kanon Miejsc Historycznych”. Zakłada on utworzenie listy zabytków przedstawiających historię Polski i jej złożone dziedzictwo. Projekt realizowany będzie na obszarze całego kraju. Jego założeniem jest, poza funkcją poznawczo-edukacyjną, promowanie dziedzictwa kulturowego oraz podnoszenie atrakcyjności turystycznej kraju, m.in. poprzez stworzenie jednolitego systemu informowania o zabytkach z listy Kanonu Miejsc Historycznych i ich oznakowania turystycznego.

Przedstawione projekty spotkały się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli władz samorządowych. Wyrazili wolę zaangażowania w programy, jak również gotowość do kolejnych dyskusji na temat środków europejskich.powrót