Spotkanie ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej

01-06-2017

Na zdjęciu: Spotkanie ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Spotkanie ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Spotkanie ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Spotkanie ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Spotkanie ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Spotkanie ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Spotkanie ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Spotkanie ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiejfot. Danuta Matloch

 

27. spotkanie ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) odbywa się w dniach 1-2 czerwca 2017 r. w Gdyni. Ze strony polskiej udział w nim biorą wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin. Czechy reprezentowane są przez Ministra Kultury Daniela Hermana i Sekretarza Stanu Patrika Košickyego. Ze Słowacji obecny jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Ivan Sečík, a z Węgier - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Orsolya Pacsay-Tomassich. Obrady odbywają się w Muzeum Miasta Gdyni. 

Podczas spotkania Ministrowie dyskutują nad kwestią tożsamości krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz budowania jej spójnego wizerunku. Ponadto przyjmą raport zawierający przegląd najważniejszych przedsięwzięć z zakresu współpracy kulturalnej oraz podsumowana zostanie działalność Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w latach 2016/17. Ministrowie wręczyli też Międzynarodową Nagrodę Wyszehradzką za 2015 rok laureatowi, którym jest Muzeum Sztuki w Ołomuńcu.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wyznawane wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.

Poza kwestiami europejskimi, współpraca w ramach V4 koncentruje się przede wszystkim na wzmacnianiu stabilności w Europie Środkowej, wymianie informacji, promocji wspólnoty kulturowej, a także kooperacji w zakresie kultury, nauki, edukacji oraz wymiany młodzieży. Priorytetowymi obszarami współpracy są rozbudowa infrastruktury transportowej oraz umacnianie bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Istnieje również mechanizm współpracy z krajami trzecimi w formule „V4+”.

Przewodnictwo w Grupie pełnione jest na zasadzie rotacji i trwa rok, a jego program przyjmowany jest przez premierów państw wyszehradzkich. Od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. prezydencję w Grupie sprawuje Polska. Następnie rolę państwa przewodniczącego obejmą Węgry.powrót